• Rekabet Hukuku / Mevzuat

 • 2003 Ulusal Programında Rekabet

  • Sayfa : 5/5
   <1...345


  Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği [3]


  Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının Kanunun 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir. Yalnız iki teşebbüsün taraf olduğu franchise anlaşmaları, Kanun'un 4'üncü maddesindeki yasaklamadan, grup olarak muaf tutulmuştur. Muafiyet, iki teşebbüsün taraf olduğu ana franchise anlaşmalarına da uygulanır. Bu Tebliğin franchise veren ile franchise alan arasındaki ilişkiye dair hükümleri, mahiyetleri uygun olduğu ölçüde, franchise veren ile ana franchise alan ve ana franchise alan ile franchise alan arasındaki ilişkiye de uygulanmaktadır.


  b) Türk mevzuatında yapılması gereken değişiklik ve yenilikler


  Aşağıda belirtilen AB mevzuatına paralel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir:


  § 240/96/EC: Belirli kategorideki teknoloji transferi anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3). maddesinin uygulanması hakkında 31 Ocak 1996 tarihli, 240/96/EC sayılı Komisyon Tüzüğü


  § 418/85/EEC: Araştırma ve geliştirme anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3). maddesinin uygulanması hakkında 19 Aralık 1984 tarihli, 418/85/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü


  § 2790/1999/EC: Antlaşmanın 81'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının dikey anlaşmalara ve uyumlu eylem kategorilerine tatbik edilmesi hakkında 22 Aralık 1999 tarih ve 2790/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü


  § 17/62/EEC: 17 sayılı Konsey Tüzüğü, Antlaşmanın 85. Ve 86. Maddelerini uygulayan ilk Tüzük


  § 19/65/EEC: Belirli kategorilerdeki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3).maddesinin uygulanması hakkında 2 Mart tarihli, 19/65/EEC sayılı Konsey Tüzüğü


  c) Gerekli kurumsal değişiklikler


  Kurumsal yapıda bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır.


  d) Yeni mevzuatın yürürlüğe girmesine bağlı olarak alınması gereken tedbirler


  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun düzenlemediği alanlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli yasal düzenlemeler oluşturulacaktır.


  e) Yeni düzenlemelerin uygulanması için gereken ek personel ve eğitim ihtiyacı


  Rekabet Kurumu bünyesinde kurulması planlanan "AB Koordinasyon Daire Başkanlığı" Kurumun gündemindedir. Hedeflere ulaşmak için, 8-10 ilave personel ve söz konusu personelin AB konularında yetiştirilmesi gerekmektedir.


  f) Gerekli yatırımlar


  Rekabetin korunması alanında mevzuatta yapılması gereken değişiklik ve yenilikler herhangi bir yatırım harcamasını gerektirmemektedir.


  III. Takvim


  Rekabet Kurumunun kısa vadeli hedefi, "de minimis", "araştırma ve geliştirme" ve patent, know-how, lisans, marka anlaşmalarına grup muafiyeti tanıyan "teknoloji transferi"ne ilişkin tebliğleri yayımlamaktır.


  Rekabet Kurumu, AB rekabet kurallarında "1215/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğü", "1216/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğü", "2790/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü" ve "AB Rekabet Politikasında Dikey Sınırlamalar Hakkında Yeşil Kitap" ile ortaya çıkan yeni gelişmeleri ilgiyle izlemektedir. Rekabet Kurulu yayınlamış olduğu grup muafiyeti tebliğlerinde AB'deki yeni düzenlemelere paralel düzenlemeler yapmak için hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Rekabet Kurumunun orta vadedeki hedefi bu çalışmalarını sonuçlandırmaktır.


  "Rekabet Hukuku ve Devlet Yardımları" başlıklı bölümde yer alan ve Rekabet Kurumu'nun yanı sıra ilgili kuruluş ve bakanlıkların da yetki alanına giren diğer mevzuat düzenlemeleri de orta vadeli bir çalışma programını gerektirmektedir.


  IV. Finansman


  Genel olarak, Rekabet Kurumu harcamaları karşılayacaktır. Bununla birlikte, Rekabet Kurumu Avrupa Birliği'nden AB konusundaki uzmanlarının yetiştirilmesi hususunda mali yardım ve danışmanlık hizmeti alınması ve uzman mübadelesi gibi hususlarda da teknik yardım talep edebilir.


  [1] Editörün Notu: 14.07.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.


  [2] Editörün Notu: 14.07.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.


  [3] Editörün Notu: 14.07.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.


   

   Sayfa : 5/5
   <1...345