• Rekabet Hukuku / Mevzuat

 • Prof.Dr Arif ESİN'in sunumu ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

  • Sayfa : 2/9
   <1234...9>


  Prof.Dr. Arif ESİN


   


   


  4971 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK

  4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


  BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar


   


  Amaç

  Kapsam

  Tanımlar


   


  İKİNCİ KISIM


   


  BİRİNCİ BÖLÜM Yasaklanan Faaliyetler


  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar

  Muafiyet

  Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

  Birleşme veya Devralma


   


  İKİNCİ BÖLÜM Kurulun Yetkileri


  Menfi Tespit

  İhlale Son Verme

  Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi

  Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmesi

  Bildirim

  Muafiyet ve Menfi Tespit Karalarının Geri Alınması

  Bilgi İsteme

  Yerinde İnceleme


   


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdari Para Cezaları


  Para Cezaları

  Süreli Para Cezaları

  Bu Kanuna Göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması

  Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarında Zaman Aşımı


   


  ÜÇÜNCÜ KISIM Teşkilat


  Rekabet Kurumunun Teşkilatı

  Rekabet Kurumu


   


  BİRİNCİ BÖLÜM Rekabet Kurulu


  Kurulun Teşekkülü

  Atanma Şartları

  Görev Süreleri

  Yasaklar

  Yemin

  Kurulun Görev ve Yetkileri

  Kurulun Çalışma Esasları


   


  İKİNCİ BÖLÜM Başkanlık


  Başkanlığın Görev ve Yetkileri

  Başkan Yardımcıları

  Hizmet Birimleri

  Denetim


   


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


  Kurum Personelinin Statüsü

  Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama

  Rekabet Uzmanlığı

  Ücret ve Diğer Mali Haklar

  Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

  Kurumun Gelirleri


   


  DÖRDÜNCÜ KISIM Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul


  Ön Araştırma

  Başvuru Sahiplerine Bildirim

  Başvuru Sahiplerine Bildirim

  Kurulun Soruşturmaya Başlaması

  Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi

  Tebligat ve Cevap Verme

  Sözlü Savunma Toplantısı

  Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Esaslar

  Nihai Karar

  Görüşmelerin Gizliliği

  Görüşmede Usul

  Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

  Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar

  K ararların Yazılması

  Sürelerin Başlama Tarihi

  Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu


   


  BEŞİNCİ KISIM Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları


  Bu kanunun Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukuki Niteliği

  Tazminat Hakkı

  Zararın Tazmini

  İspat Yükü


   


  ALTINCI KISIM Son Hükümler


  Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde işlenen Suçlar

  Tebligat

  Yönetmelikler

  Uygulanmayacak Hükümler

  Yürürlük

  Yürütme


  KANUN


      Sayfa : 2/9
   <1234...9>