• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Modern Hukuk Devletinin Modern Mevzuatları

  • Türkiye'nin uluslararası taahhütleri doğrultusunda DTÖ'ye ve gümrük birliğinin mevzuat uyumu kapsamında olumlu çalışmalar yapıldı. Bunların başında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Çevre Kanunu ve fikri ve sinayi hakların korunması hakkındaki mevzuatlar gelmektedir. Bu yeni düzenlemeler ve onların etkin uygulamaları sonucu ülkemiz global Dünya'da saygın yerini almaktadır. rnrnZaman zaman bu yasalar üzerine yazıyoruz. Ancak tüketici yasası üzerine hiç yazmamıştık. Bu konuya da biraz ağırlık vermemiz gerekiyor. rnrn4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 23 Şubat 1995 tarihinde kabul edilerek 8 Mart 1995 tarih ve 22221 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. rnrnTürkiye için modern bir Tüketici Kanunu ihtiyacı nereden doğmuştur rnrnTürkiye, serbest piyasa ekonomisine uyum kapsamında modern bir rekabet kanununu yasalaştırmıştır. Rekabet kanunu işletmeler arasındaki ilişkileri yatay ve dikey anlamda düzenlerken, tüketici ile son satış noktası arasındaki ilişkilerin de düzenlenmesi, sistemin gereği bir zorunluluktur. Böylelikle tüketicinin mal ve hizmet piyasalarında ortaya koyduğu talebe karşılık aldığı arzın belirli standart ve normlarda olması gerekmektedir. Tüketici karşısında üretim dokusunun müteselsilen sorumluluğu rekabet piyasalarının düzene girmesi bakımından önemli bir husustur. Bu iç dinamiğin dışında; üreticilerin, tüketicinin yasal haklarına saygılı mal ve hizmet üretimi yapmaları onların Dünya piyasalarına açılmasını da kolaylaştırmakta ve uluslararası rekabet güçlerinin artmasına imkan tanımaktadır. İşte bu dış ve iç dinamikler değerlendirildiğinde küreselleşen Dünya'daTürkiye'nin modern bir tüketici kanununa ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyaca cevaz verecek modern bir yasa yürürlüğe konulmuştur. rnrn4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemler almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. rnrn4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hangi kapsadığı alanlara bakıldığında; mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü alış verişlerdeki hukuki işlemi kapsadığı görülmektedir. rnrnTüketici yasası üzerine ileride de bazı örnekler ile zaman zaman devam edeceğiz.