• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • Avrupa Birliği Muktesebatına Uyum Meseleleri

  • AB Komisyonu, çeşitli konulara ilişkin AB mevzuatını kendi iç hukuklarına aktarma yükümlülüğünü yerine getirmekte geciken yaklaşık on üç üye ülke aleyhine Topluluk kurallarına uymamaya ilişkin prosedürü harekete geçiriyor. Bu prosedür uyarınca Komisyon ilk planda, aralarında Belçika, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve İngiltere'nin bulunduğu on bir üye ülkeye sigorta, yerli gıdalar, elektronik ticaret ve elektronik para konularına ilişkin olarak geçtiğimiz dönemlerde çıkarılan Topluluk Direktifleri'ni iç hukuklarında ivedi olarak yürürlüğe sokmaları hususunda gerekçeli görüşünü yollayacak. İkinci planda, muhatap ülkeler Komisyon'a konuyla ilgili olarak bir cevap vermek durumundalar. Ancak bu ülkelerin iki ay içinde söz konusu Direktifleri uygulamamalarına gerekçe olarak Komisyon'a tatmin edici bir cevap sunamaması durumunda, Komisyon bu konuyu takdir yetkisini kullanarak Topluluk Adalet Divanı'na götürebilecek. rnrnAslında, Komisyon şimdiden sonra bu konuyla ilgili olarak son derece hassas bir tavır takınacağa benziyor. Zira, Komisyon üye ülkelerin AB Direktiflerini uygulama konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte gecikmeleri hususunda önceki yıllara oranla ciddi şekilde artış görüldüğünü ısrarlı bir biçimde vurguluyor. Ayrıca, yürürlüğü talep edilen Direktiflere bakıldığında görülecektir ki, bunların uygulanması Tek Pazar uygulaması çerçevesinde değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerel teşebbüslere ve bunların ürettiği mal ve hizmetlerin Topluluk içerisinde serbestçe dolaşarak mevcut diğer ürünlerle rekabet edebilmesi olgusuna yardımcı olacak niteliktedir. Bu bağlamda bunların çıkarılmasındaki temel gaye, Direktiflerde adı geçen sektörlere ilişkin olarak iş çevresine AB içinde güven sağlamaktır. Mesela elektronik ticarete yönelik olarak çıkarılan 2000/31 sayılı Direktif esas itibariyle, enformasyon hizmetlerinin AB içinde bir sınırlamaya tabi olmadan serbest şekilde ifa edilmesi ve elektronik ticaret yoluyla sektördeki teşebbüslerin Tek Pazardan maksimum faydayı sağlamalarını amaçlamaktadır. 17 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren Direktif'in üye ülke hukuklarında uygulamaya konulması için verilen tarih 17 Ocak 2002'dir. Komisyon bu Direktifin uygulanması konusunda ilgili üye ülkelerde ciddi anlamda çalışmalar yapıldığının hatta bir çoğunda söz konusu yasaların ülke parlamento ve komisyonlarında tartışma halinde olduğundan da haberdar. Ancak bu konuyla ilgili olarak Komisyon, bunların resmi şekilde adaptasyonunun sağlanmamasının kendisini böyle bir prosedür uygulamaya sevkettiğini açıklıyor. Bu konuda akla gelen soru şu: Acaba Türkiye AB'ye üye olması durumunda bu türden yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilecek mi Ya da üye olmadan bu kadar kapsamlı bir uyumun anlamı ne İşte size bir dilemma.