• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • Siyasi Partilerin Kapatılması ve Seçim Kanunu Üzerine

  • Şimdi kamuoyu yine abesle iştigal ediyor. Acaba siyasi partiler kapatılabilir mi Yoksa böyle karar ve uygulamalar anti-demokratik uygulamalar mıdır Siyasi Partiler şayet Anayasal düzeni hiçe sayan ve o düzene karşı eylemler içerisine girerlerse elbette kapatılmalıdırlar. Bazı aymaz köşe yazarları siyasi parti kapatmanın sakıncalarına işaret ediyorlar. Bende helanın kapağının kapatılması üzerine bir tartışma açalım diyorum. Gerçekten de böyle bir karar anti-demokratiktir. Anayasal düzenimizin dışına çıkan partiler kapatıldığı gibi bu kanun dışı fiillerin failleri cezalandırılmalıdır. İşte hayat bu kadar basittir.rnrnŞimdi bazı Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanları yeni bir seçim kanunu çıkartmayı akıl veriyorlar ve bu yasada erken seçim kararı alındığında partiler kapatılamayacakmış. Bu kafayla gidersek Apo, Türkiye Cumhuriyeti'ni lağvetmek üzere Başbakan bile olur. rnrnEkonomuk Çözüm bir ekonomi gazetesidir. Benim yazılarım ise genel olarak eğitici niteliktedir. Meseleleri siyasi yönden değil ama hukuk yönünden incelemeye çalışırım. Zaten gazetemizin bağımsız çizgisi bunu emrediyor. Ancak artık sona doğru yaklaşılıyor Türkiye'de, saflar hiç istemediğimiz boyutlarda keskinleşiyor. Böylesine geleceği olan bu güzel vatanı ve imkanlarını böylesine tahrip etmemeliyiz. rnrnParti kapatmalar ile ilgili olarak yaptığım bir araştırmayı yayımlamaya başlıyorum: Batı ülkelerinde parti kapatmalara ilişkin yasalar ve kurallar. Böylelikle hiç istemeden kaleme aldığım bu yazımı bizden başka şeyler bekleyen okurlarıma sunuyorum.rnrnKANADArnKanada'da siyasi parti kapatılmasının koşullarını vazeden Anayasa hükmü yoktur. Seçim ve siyasi parti yasaları ve mevzuat da bu yönde bir uygulamayı öngörmemektedir.rnAncak Carleton Üniversitesi siyaset bilimi kürsü başkanı Prof.Dr.John Pammett, parlementoda bir siyasi partinin ülkeyi parçalamak, ayaklanma düzenlemek ve ülkeyi tertip etmek vs. gibi suçlara karıştığının tesbit edildiği durumlarda otomatik bir hükümle partinin kapatılamayacağını ancak, parlementonun toparlanarak anılan suçlara karıştığı belirlenen partiyi kapatabileceğini kaydetmiştir. rnPammett, Kanada Supreme Court'un da bu gibi konularda karar almasının mümkün olduğunu belirtmektedir.rnrnİTALYArnİtalya'da vatandaşların serbestçe parti kurmasına imkan tanınmakla birlikte, Anayasa'nın "Geçici ve Nihai Hükümler" başlıklı ekinin 12. maddesinde yeralan hükümle Faşist Partinin herhangi bir şekil altında yeniden kurulması yasaklanmıştır.rnİtalya'da Anayasa'daki hükümler haricinde siyasal partiler hakkında münhasıran düzenleme getiren Siyasal Partiler Yasası gibi bir kanun bulunmamaktadır. Bunun bir sonucu olarak İtalya'da siyasal partiler bir "tüzel kişilik" olarak da kabul edilmemektedir. Her ne kadar Siyasal Partilere Kamu Finansmanı Yasası adıyla bir kanun bulunmakta ise de bu yasa devletin mali katkıları ve bunun denetimine ilişkin hükümler içermektedir.rnSiyasal partiler bir tüzel kişilik olarak görülmediğinden, İtalya'da partilerin kapatılması gibi bir durum ortaya çıkmamaktadır. Kanunsuz işler bakımından ise ancak parti yöneticilerinin ceza kanunu ve benzer yasal düzenlemeler karşısında kişisel olarak sorumluluk taşımaları sözkonudur.rnrnBELÇİKArnBelçika Anayasası'nda siyasi partilere ilişkin hükümler yeralmamaktadır. Diğer taraftan, siyasi partilerin finansmanının dışındaki çalışmalarını düzenleyen bir kanun da bulunmamaktadır. Finansmanla ilgili 1989 yılında çıkarılan kanun, siyasi partilerin nasıl finanse edileceği, mali yardımlar ve seçimlerde harcanan paralar konularını düzenlemektedir. Usulsüz gelir ve harcamaları önlemek amacına yöneliktir. Seçimlerde usülsüz harcama yapan, kaynak toplayan partilerin kaatılması mümkündür.rnYolsuzluk, ırkçılık, silah kullanma eylemlerinde, bu eylemlerde bulunan parti üyeleri cezalandırılmaktadır. Siyasi partiler bu nedenle kapatılabilmektedir. rnrnİSVİÇRErnİsviçre Federal Anayasası'nda ve siyasi hayatı düzenleyen Siyasi Haklar Yasası'nda partilerin kuruluş ve kapatılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Siyasi partiler, Medeni Kanunun derneklerle ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Yasalara aykırı hareket eden siyasi oluşumlar lavedilebilmektedir.rnrnHaftaya yazımızda diğer Batı ülkelerinde siyasi partilerin kapatılması üzerine mevcut durumları yayımlamaya devam edeceğiz