• Anasayfa / ESC Güncel / Açıklama

 • Rekabet Cezaları Yükseltildi

 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen REKABET KURULU tarafından verilen idari Para Cezaları 5728 sayılı yasa ile ARTTIRILMIŞ ve KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ bulunmaktadır.


  Değişikliğin en önemli hususu REKABET İHLALLERİNDE YÖNETİCİLERE ve Şirketi temsil yetkisi bulunmayan ÇALIŞANLARA DA yüklü miktarlarda para cezası getirilmiştir.


  Geçmiş uygulamada var olan Yöneticilere verilen usulsüzlük cezaları devam etmekte olup cezalarda ZAMAN AŞIMI kaldırılmıştır.

   


  Daha fazla Bilgi için

  Bizleri aramaktan çekinmeyiniz.


  Prof.Dr.Arif ESİN


  Tüm sorularınız için ücretsiz REKABET DANIŞMA MERKEZİ’ni arayınız.


  212.236 96 56 veya esc@escrc.com   


  İdarî Para Cezaları Hakkında


  5728 sayılı yasa ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un cezalara ilişkin maddeleri değişmiş bulunmaktadır. Değişiklik ile cezalar arttırlırken, yöneticilere ve ÇALIŞANLARA da şahsi para cezaları getirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca geçmişte bulunan zaman aşımı maddesi kaldırılmış bulunmaktadır. Kanun’un yeni şekli ile;

  MADDE 16- (Değişik Madde: 23.1.2008-5728/472. Md.) Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine;

  a) Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi,

  b) İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi,

  c) Bilgi istenmesi ve yerinde inceleme sırasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi,

  d) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması,

  hallerinden


  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler için ŞİRKETLER ile DERNEKLER veya bu DERNEK ÜYELERİ karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN BİNDE BİRİ ORANINDA,


  (d) bendinde belirtilenler için ise aynı şekilde saptanacak olan GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN BİNDE BEŞİ ORANINDA idarî para cezası verir.


  Ancak bu esasa göre belirlenecek ceza ONBİN TÜRK LİRASINDAN AZ OLAMAZ.


  YOĞUNLAŞMA İŞLEMLERİNDE Kanunu’a muhalefet edenlere idarî para cezası birleşme işlemlerinde tarafların herbirine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilir.


  Yerinde incelemenin mahkeme kararı ile gerçekleştirilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılmasına ilişkin olarak bu Kanunda öngörülen idarî para cezasının uygulanmasını engellemez.


  Rekabeti kısıtlayıcı UYUMLU EYLEM, ANLAŞMA, DERNEK KARARLARI, HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ve HAKİM DURUMA GEÇİREN YOĞUNLAŞMALAR maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek ŞİRKET ile DERNEKLER veya DERNEK ÜYELERİ nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN YÜZDE ONUNA KADAR idarî para cezası verilir.


  TEŞEBBÜS VEYA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNE ÜÇÜNCÜ FIKRADA BELİRTİLEN İDARÎ PARA CEZALARI VERİLMESİ HALİNDE, İHLALDE BELİRLEYİCİ ETKİSİ SAPTANAN TEŞEBBÜS VEYA TEŞEBBÜS BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNE YA DA ÇALIŞANLARINA TEŞEBBÜS VEYA TEŞEBBÜS BİRLİĞİNE VERİLEN CEZANIN YÜZDE BEŞİNE KADAR İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.


  Kurul, üçüncü fıkraya göre idarî para cezasına karar verirken, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası bağlamında, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı gibi hususları dikkate alır.


  KANUNA AYKIRILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA KURUMLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPAN TEŞEBBÜS YA DA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ VEYA BUNLARIN YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARINA, İŞBİRLİĞİNİN NİTELİĞİ, ETKİNLİĞİ VE ZAMANLAMASI DİKKATE ALINARAK VE GEREKÇESİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMEK SURETİYLE ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARDA BELİRTİLEN CEZALAR VERİLMEYEBİLİR VEYA BU FIKRALARA GÖRE VERİLECEK CEZALARDA İNDİRİM YAPILABİLİR.


  Nispi İdarî Para Cezası


  MADDE 17- (Değişik Madde: 23.1.2008-5728/473. Md.) Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine, 16 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen cezalar saklı kalmak kaydıyla,

  a) Nihai karar veya geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere ya da verilen taahhütlere uyulmaması,

  b) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması,

  c) Bilgi istenmesi ve yerinde inceleme sırasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi,


  durumunda HER GÜN İÇİN, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN ONBİNDE BEŞİ ORANINDA idarî para cezası verir.  Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarında Zaman aşımı


  Madde 19- (Mülga: 23.1.2008-5728/578. Md.)