• Rekabet Hukuku / Arge Görüşü

 • AR-GE Görüşü

 • sayfa 1


  Rekabet Kurumu

  Bilkent Plaza B3 Blok

  06530 Bilkent

  ANKARA


  İstanbul, 17.07.2000

  Rekabet Kurumu

  Sayın Başkanlığı’na,


  04.07.2000 tarihinde e-mail mesajı ile Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği üzerine hazırlanmış olan taslak metini almış bulunuyoruz.


  ESC Consulting bünyesinde Rekabet Hukuku alanında uzman kabul edilebilecek akademisyenler, avukatlar ve rekabet iktisatçıları ile yapılan tartışmalar sonucu Ek’te makama arz edilen görüş hazırlanmıştır.


  İşbirliğimizin devamını diler, en derin saygılarımızı arz ederim.


  Prof.Dr.Arif ESİN


  EK: ESC Consulting’in GörüşÃ¼


  Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin

  Grup Muafiyeti Tebliğ Taslağı

  Üzerine

  Görüş

  Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ Taslağı’nın, TAMAMEN, Avrupa Topluluğu’nda yürürlükte olan Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına Antlaşma’nın 85(3). Maddesinin Uygulanması Hakkında 19 Aralık 1984 Tarih ve 418/85 Sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak hazırlandığı görülmektedir.  AT’de yürürlükte olan Tüzük 23 Aralık 1992 tarihinde 151/93 sayılı Komisyon Tüzüğü ile ve 10 Kasım 1997 tarih ve 2236/97 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değişikliğe uğramış ve ve bu son değişiklik ile süresi 31 Aralık 2000 tarihine kadar uzatılmıştır. (Bu arada Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan ve Yılmaz Aslan tarafından tercüme edilen AT Rekabet Mevzuatı kitabındaki 418/85 Sayılı Komisyon Tüzüğü değişiklikleri içermemektedir).  Bununla beraber, bu sürenin dolması akabinde, AT’de Ar-Ge Anlaşmalarına ilişkin daha çağdaş bir mevzuatın yürürlüğe konma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bu ihtiyaç, doğal olarak, AT Rekabet Hukuku’nun içerisinde bulunduğu reform aşamasıyla paralel olarak gündeme gelmiş bulunmaktadır. Bir taraftan 81 ve 82 maddelerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin reformlar, diğer taraftan da dikey anlaşmalara ilişkin yürürlüğe giren yeni mevzuat, 418/85 Sayılı Tüzük gibi, ömrünü doldurmuş veya doldurmakta olan tüm sair mevzuatın da yeniden düzenlenmesi gerekliliğini doğurmuştur.  Toplulukta yürürlükte olan Tüzük ile Rekabet Kurumu Taslağı arasındaki temel farka bakıldığında; 418/85 Sayılı Tüzük ile RK Taslak metni dibaçeleriyle birlikte neredeyse farksız metinlerdir. Ancak, farklı olan en önemli noktanın Taslak Tebliğ’de “AR-GE Anlaşmaları İçin Belirlenen Muafiyet Süreleri” başlığı altında düzenlenmiş olan 4. Madde hükümleri olduğu anlaşılmaktadır.