• Rekabet Hukuku / Dikey Muafiyet II. Taslak Görüşü

 • Dikey Muhafiyet II.Taslak Görüşü

 • Sayın İsmail Karakalle

  Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı,
  26.02.2002 tarih ve B.50.0.REK.0.00.02.00/233 sayılı yazınız üzerine "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ Taslağı" hakkındaki görüş ve değerlendirmelerim Ek'de saygılarımla arz ederim.
  Prof.Dr.Arif ESİN


  "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ Taslağı"

  hakkındaki görüş ve değerlendirmeler


  1.Tebliğin ilk hazırlık sürecinde yapılan workshop çalışmasında ve yazılı verdiğim görüşlerde ilave edilmesini ya da değiştirilmesini önerdiğim tüm hususların yeni taslak da yer alması memnuniyet verici bir gelişmedir.


  2. İkinci Madde'nin birinci paragrafında yer alan "….bu tebliğde belirtilen şartları sağlayan dikey anlaşmalar Kanun'un 4üncü maddesindeki yasaklamadan Kanun'un 5inci maddesinin…." "yasaklamadan" kelimesinin yasaklamalardan olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun teknik nedeni Kurul son kararlarında Kanun'un 4 üncü maddesi kapsamına giren ve içtihatlar ile geliştirilen tüm ihlal çeşitlerine ayrı ayrı idari para cezası tahakkuk ettirmektedir. Ezcümle Rekabet Kurulu'na göre Kanun'un 4üncü maddesi tahtında rekabetin kısıtlanması sözkonusu olmamakta ancak Kanun'un 4üncü maddesi anlamında kısıtlamalardan söz etmek mümkün olmaktadır. O bakımdan yasaklama kelimesinin çoğul olarak yasaklamalar şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır.


  3. Üçüncü Madde'ye Münhasır Dağıtım Sistemi adı altında bir tanımın aşağıdaki şekilde ilave edilmesinde fayda vardır. Zira AB'de yürürlükte bulunan düzenlemenin açıklayıcı notunda benzer bir tanıma -2790/1999 Sayılı Tüzük'de bulunmamasına rağmen- yer verilmiştir.


  "Münhasır Dağıtım Sistem: Sağlıyıcının anlaşma konusu malların veya hizmetlerin satışlarını belirli bir coğrafi bölgede tek bir dağıtıcıya yaptığı ve bu dağıtıcının kendisine ayrılan bölgenin dışına genellikle aktif satış yapamadığı bir dağıtım sistemi anlamına gelmektedir."


  Bu tanımın ilave edilmesinin faydası mehaz mevzuattaki yapamadığı kelimesine bağlı yaklaşımdan ötürü grup muafiyeti kapsamında sözleşmeler akdedenlerin münhasır sistemleri de ilave ederek bireysel muafiyet başvurularına girişme eğiliminin önlenmesidir. Aksi halde ülkemizdeki münhasırlığın çok yaygın olduğu dağıtım sistemi çerçevesinde tebliğin yayımlanmasının hemen arkasından çokça bireysel muafiyet başvurusu yapılacaktır.


  4. Geçici Madde'de yer alan geçiş süresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinde fayda vardır.


  " 2002 yılı içerisinde yürürlüğe alınan anlaşmalar bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte 1997/3, 1997/4 ve 1998/7 sayılı Tebliğ'lerle sağlanan grup muafiyetinden yararlanmakta ise bu tebliğ ile tanınan muafiyetten yararlanabilmesi için, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bu tebliğ ile öngörülen koşulları sağlayacak şekilde değiştirilmeleri gerekir.

  2002 yılından önce yürürlüğe alınan anlaşmalarda bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu tebliğ ile öngörülen koşulları sağlayacak şekilde değiştirilmeleri gerekir.

  Bu süreler içerisinde anılan anlaşmalara 4054 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde öngörülen yasaklama uygulanmaz."


  AB uygulamasında da Tüzüğün yayımlandığı yıl içerisinde akdedilen sözleşmelere daha uzunca bir uyum süresi tanınmıştır.