• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Birleşme ve Devralmalarda Avrupa Uygulamaları

  • Özelleştirme işleri bir anda tüm birleşme ya da devralmaları ilgilendiren Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurulu'nu gündeme taşıdı. Kurul Başkanı, cuma günü yapmış olduğu basın toplantısında tüm basın mensuplarına 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u, konuya ilişkin tebliğleri ve özelleştirme sürecinde Rekabet Hukuku ile ilgili olabilecek öğretici dokümanları bir dosya halinde hediye etti. Dünya'nın hiç bir yerinde görülmemiş bir uygulama. Hem meraklıyız hem de konuları tetkik etmiyoruz. Bu durumda da Kurum, basının dolaylı yoldan eğitimi üstlenmeye çalışıyor. rnrnBu arada önümüzdeki günlerde Rekabet Kurulu'na bildirim işlerinden rahatsız olanlar, Avrupa'da bu böyle uygulanmıyor mavrası ile Dünya'ya uyumlu mevzuatımızı eleştirmeye kalkacaklardır. O bakımdan bu işlerin AB'de ne şekilde yapıldığı üzerine zaman zaman bilgilendirme görevimizi yerine getireceğiz. rnrnTopluluk Rekabet Hukuku'nda yoğunlaşmaların bildirim usulleri 1310/97 ile değişik 4064/89 Sayılı Konsey Tüzüğü ile belirlenmektedir. İlgili Tüzük doğrultusunda Komisyon, 1310/97 ile gelen değişiklikleri gözönüne alarak uygulama esaslarını düzenleyen 3384/94 Sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldırarak yerine 447/98 Sayılı Tüzüğü yayımlamak sureti ile bildirimlere ilişkin düzenlemeleri uygulamaya almıştır. İlgili Tüzük ve ekinde bulunan CO formu, 4064/89 Sayılı Tüzük kapsamındaki işlemlerin bildirimine ilişkin uyulması gereken sunuş kurallarını ve bildirimin Komisyon'un eline ulaşmasıyla birlikte başlayan inceleme prosedürünün usul ve esaslarını belirlemektedir. rnrnYoğunlaşma işlemlerinin Komisyon'a bildirimi, gerek uyulması gereken usul gerekse de CO formunda talep edilen bilgilerin derlenmesi bakımından çok yoğun ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Komisyon bu konuda hassas davranmakta ve yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren bildirim dosyalarına para cezaları ihdas etmektedir. rnrnKullanımı zorunlu olan CO formu, yoğunlaşma işlemine taraf teşebbüslere ilişkin kimlik bilgileri, yoğunlaşma işlemine ilişkin bilgiler (teşebbüslerin ciroları, işlemin amacı ve kapsamı vb.), işlemin etkili olduğu pazarlara ilişkin bilgiler (pazara giriş koşulları, etkilenen ürün, coğrafi pazarlar ve potansiyel rekabet, vb.) konu başlıkları altında, işlemin Ortak Pazar'da yaratacağı olası tüm etkilerinin saptanmasını amaçlayan sorular içermektedir. rnrnBildirim, yoğunlaşma işlemine taraf teşebbüslerin yasal temsilcileri tarafından da yapılabilmektedir. rnrnKomisyon'a yapılan her bildirim ve ekli evrakları yirmiüç nüsha halinde hazırlanmalıdır. rnrnBildirimler, Komisyon tarafından alındığı tarihte yapılmış sayılmaktadır. Ancak, CO formunda istenen bilgilerin yanlış ve eksik olması halinde ise bildirim, bu bilgilerin tamamlandığı tarihte yapılmış sayılır. rnrnCO formunun doldurulmasına ilişkin tarafların uymakla yükümlü olduğu şekil kurallarının yanı sıra Komisyon, kendisine intikal ettirilen bildirimlere ilişkin nihai karar alana kadar bu bildirimleri ne şekilde değerlendireceğine ilişkin bir dizi kuralı da 4064/89 Sayılı Tüzük kapsamında düzenlemiştir. Bu kurallar genel anlamda, Komisyon ve işlem taraflarının sözlü savunma toplantısı talep etme hakları, Komisyon'un gerekli gördüğü hallerde yerinde inceleme ve bilgi isteme yetkilerini kullanması, para cezaları, süreli para cezaları ve milli rekabet kurumlarının konumlarına ilişkindir. rnrnBildirim yükümlülüğü kapsamına giren yoğunlaşma işlemleri, işlemin gerçekleşmesinden sonra en geç 1 hafta içerisinde Komisyon'a bildirilmelidir. Komisyon, bildirim kendisine intikal eder etmez bildirime konu işlemi incelemeye alır. rnrnUsulüne uygun olarak yapılmış bir bildirime ilişkin işlemin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, Komisyon tarafından bu işlemin Ortak Pazar ile uyumlu olduğuna dair nihai kararın alınmış olması gerekmektedir. rnrnKomisyon, kendisine bildirilen bir yoğunlaşma işleminin Ortak Pazar'a uygun olup olmadığını tespit etmek üzere gerekli görüldüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu amaçla gerekli incelemeleri yapmakla görevli Komisyon yetkilileri teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin mali defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir; belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir ve teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapılabilir. rnrnKomisyon işlem taraflarının yanısıra, ilgili diğer kişilerden ve tarafların müşterileri, rakipleri ve sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden bilgi isteme yetkisine sahiptir. Ayrıca Komisyon bu kişileri sözlü savunma toplantısına davet edebilir. rnrnKomisyon, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine ve bu birliklerin üyelerine; yoğunlaşma işleminin süresi içinde bildirilmemesi; bildirim dosyasında yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi; bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi gibi hallerde 1.000 ile 50.000 ECU arısında para cezası verebilmekle birlikte ilgili teşebbüslere yıllık cirolarının %10'una kadar da para ceza verebilmektedir. Komisyon ayrıca süreli para cezaları verme yetkisiyle de donatılmıştır. rnrnKomisyon'un bir yoğunlaşma işleminin Topluluk Rekabet Hukuku'na aykırı olmadığına ilişkin vermiş olduğu kararın, teşebbüslerden biri tarafından verilmiş olan yanlış veya yanıltıcı bilgi sonucunda alınmış olduğu ya da kararda yer verilmiş şartların yerine getirilmemiş olduğu hallerde Komisyon, almış olduğu kararı iptal edebilir. Bu durumda işlem hukuki geçerliliğini yitirir.