• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Kurulu Kararları üzerine hatırlatmalara devamla...

  • Dünkü yazımızda Rekabet Kurulu'nun nihai kararları ertesinde olası gelişmeler üzerine bazı hatırlatmalarda bulunmuştum. Bugün ise bir iki önemli hususu aydınlatmaya çalışacağım. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre kanuna aykırı anlaşma, eylem, karar ve sözleşme marifetiyle rekabeti engelleyen, bozan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki rakiplerine verdikleri maddi zarar miktarı nasıl tespit edilecektir rnrnRekabet Kanunu'na göre zararın belirlenmesinde zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün karlar geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanmaktadır. rnrnOrtaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. rnrnAyrıca 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre cezaların zamanaşımı ne şekilde ortaya çıkabileceğine de yer verilmektedir. rnrnKurulun para cezası ve süreli para cezası verme yetkisi aşağıda belirtilen zamanaşımı sürelerine tabidir: rnrn Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu veya bildirimle, bilgi verme ya da yerinde inceleme yapılmasıyla ilgili hükümlerin ihlali halinde üç yıl, rnrn Diğer hallerde beş yıl, rnrnZaman aşımı için süre, ihlalin vuku bulunduğu gün işlemeye başlar. Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. Bu ihlalle ilgili olarak Kurul'un inceleme veya araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili taraflardan birine tebliği anından itibaren zamanaşımı keser. Ayrıca Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması zamanaşımı süresini keser. rnrnÖte yandan Rekabet Kanunu uyarınca ilgili taraflara yapılacak bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmektedir. rnrnVe 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un para ve süreli para cezalarından doğan alacakları, Kurul'un para cezası veya süreli para cezası veren kararının yerine getirilmesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. rnrnSon olarak, kamuoyunda merak konusu diğer bir husus da işletmeler üzerine bu kadar derin bigilere sahip olan Kurul'un bu bilgileri ne şekilde saklayacağıdır. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Kurul üyeleri görevleri başarıyla tamamladıktan sonra görev süreleri içerisinde elde ettikleri bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlülükleri mevcuttur. rnrnRekabet Kanunu'na göre Kurul üyeleri ve personeli Kurum'la ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanun'un uygulanması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.