• Anasayfa / ESC Güncel / Açıklama

 • Özelleştirme ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TMSF tarafından devredilen işletmelerin alınması oldukça karmaşık ve titizlikle hazırlanılmasını gerekli kılan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkacak teknik ve idari bir eksiklik, ihalenin Danıştay katında iptal edilmesi ya da Rekabet Kurulu'ndan iznin alınamaması veya şartlı izin ile devralma işleminin sonuçlanmasına neden olmaktadır. Bu ihtimal bir ihaleyi kaybetmekten çok daha ağır sonuçlar doğurabilecek bir husustur. Nitekim geçmişte yaşanan olumsuz örneklerin hazırlık sürecinde yapılan hata veya eksikliklerden kaynaklandığı görülmektedir.


  Ofisimiz bu konuda deneyimli personeli ile uluslararası düzeyde hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz:


  İhale öncesi aşamada, ihale konusu kuruluş ve kuruluşun faaliyette bulunduğu sektör ile ilgili olarak, 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat yönünden gerekli hukuki inceleme ve değerlendirmenin yapılması;


  Yerli ya da yabancı ortak bulunması;


  İhale Şartnamesi, Tanıtım Dokümanı ve diğer ihale evrakının incelenmesi ve tereddüt konusu olan veya yeterli açıklama ve ayrıntıyı içermeyen hususların belirlenmesi, bu ve benzeri hususlar hakkında İhale Makamından talep edilecek bilgilerle ilgili soruların hazırlanması;


  Tekliflerin hazırlanması aşamasında, teklif sahibine gerekli hukuki ve teknik desteğin sağlanarak, teklif mektubu ve eklerinin ilgili mevzuata ve ihale şartnamesine uygunluğunun sağlanması; İhale süreci ile ilgili olarak teklif sahibi tarafından yöneltilecek konularda sözlü ve yazılı görüş bildirilmesi;


  İhale sürecinde, yapılacak görüşmelere teklif sahibi ile birlikte katılınması;


  İhale sürecinin her aşamasında; gerektiğinde İhale Makamı olan kuruluşta veya haricen yapılacak değerlendirme ve çalışma toplantılarına katılınması;


  Rekabet Kurulu'ndan alınması zorunlu olan izin dosyasının hazırlanması; ilgili ürün pazarı, pazar payı, mevcut ve potansiyel rekabet şartlarının 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı tebliğlere uygun bir yapıda düzenlenerek ve gerekli ekonomik ve hukuki argümanlar oluşturularak izinin sorunsuz bir biçimde alınması;


  İhalenin teklif sahibi lehine sonuçlanması halinde, ihalenin yetkili kurullar tarafından onaylanması üzerine İhale Makamı ile yapılacak “Satış Sözleşmesi”, “Devir Sözleşmesi” ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili diğer belge taslaklarının incelenmesi, eksiklik veya hukuka aykırılıkların belirlenerek düzeltilmesinin sağlanması;


  Satış ve devir sözleşmesinin imzalanmasını izleyen ve teklif sahibinin İhale Makamı'na karşı yükümlülüklerinin devam edeceği süre içinde de, karşılaşılacak idari ve hukuki sorunlar ile ilgili hususlarda talep halinde sözlü ve yazılı görüş bildirilmesi;


  İhalenin teklif sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen, ihalenin tamamlanmasından sonraki herhangi bir aşamada, üçüncü şahıslar tarafından İhale Makamı veya ilgili diğer kamu kurumları aleyhinde yargı organları nezdinde açılabilecek davalarda savunma dilekçelerinin hazırlanmasına; gerekirse (veya ilgili kamu kurumunun talebi halinde) hukuki yardım ve destek sağlanması;


  şeklinde özetlenebilir.


  İstanbul ve Ankara'daki ofislerimiz Özelleştirme ve TMSF işlemlerinin takibinde hızlı ve güvenilir bir yapıyı oluşturmaktadır. Büromuz ÖİB eski Birinici Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı Av.İlhan BAYTAN , Rekabet Hukuku uzmanı Prof.Dr.Arif ESİN, İdare Hukuku uzmanı Prof.Dr.Gürsel ÖNGÖREN, Av.Nihat BAYTAN, Av.Kemal ÇAVUŞOĞLU, Av.M.Tufan BAYTAN, Av.Mesut KELEKÇİBAŞI, Av.A.Demet ERTEN, Av.E.Nilay URHAN ve diğer uzman personel ile güçlü bir kadroya sahiptir.


   


  Ofislerimiz


  İstanbul

  Akaretler Sıraevler S. Seba Cad. 35 80680 Beşiktaş

  Tel: +90 212 236 9656 Fax: +90 212 261 41 96  Ankara

  Cinnah Cd. No:40 Çankaya

  Tel: + 90 312 439 69 50 Fax: +90 312 439 69 54