• Koruma Önlemleri Hukuku / Yayınlarımız

 • SÜBVANSİYONLAR VE TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI

  • Sayfa : 3/7
   <12345...7>

  BÖLÜM V : KARŞI ÖNLEMLER


  Madde 10


  GATT 1994'ün VI. Madde'sinin Uygulanması


  Üyeler, bir başka Üyenin ülkesine ithal edilen herhangi bir Üyenin ülkesinin herhangi bir ürününe munzam gümrük resmi uygulanmasının, GATT 1994'ün VI. Maddesi hükümleri ve bu Anlaşma şartlarına uygun olmasını sağlamak için bütün gerekli önlemleri alırlar. Munzam gümrük resmi sadece işbu Anlaşma ve Tarım Anlaşması hükümlerine uygun olarak başlatılan ve yürütülen araştırmalara göre uygulanabilir.


  Madde 11


  Başlatma ve Izleyen Araştırma


  11.1 6. fıkrada öngörülen dışında, iddia edilen bir desteklemenin varlığı, derecesi ve etkisini belirlemeye yönelik herhangi bir araştırma, yerli sanayi tarafından veya onun adına sunulan bir yazılı başvuru üzerine başlatılır.


  11.2 1. fıkra çerçevesindeki bir başvuru, (a) bir subvansiyonun, ve mümkünse miktarının, (b) işbu Anlaşma tarafından yorumlandığı şekilde GATT 1994'ün VI. Maddesinin anlamı içinde verdiği zararın, ve sübvansiyone erdilen ithalat ve iddia edilen zarar arasındaki nedensel bağlantının varlığına ilişkin yeterli kanıtları içermelidir. Ilgili kanıtlarla desteklenmeyen basit iddia, bu fıkranın şartlarını yerine getirmek için yeterli kabul edilemez. Bu uygulama, başvuru sahibinin makul olarak elinde bulunabilecek aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri içermelidir:


  (i) başvuru sahibinin kimliği ve ürettiği benzeri ürünlerin yerli üretiminin hacmi ve değerinin tanımlaması. Yerli sanayi adına bir yazılı başvuru yapılması halinde, başvuruda, başvurunun adına yapıldığı sanayii, benzeri ürünlerin bütün bilinen yerli imalatçılarının (veya benzeri ürünün yerli üreticilerinin birliği) bir listesi, ve mümkün olduğu ölçüde, bu üreticilerin gerçekleştirdiği benzeri ürünün yerli üretiminin hacmi ve değeri ile tanımlanmalıdır;


  (ii) desteklendiği iddia edilen ürünün tam tanımlaması, sözkonusu menşe veya ihracat ülkesi veya ülkelerinin isimleri, bilinen her ihracatçının veya yabancı imalatçının kimliği ve sözkonusu ürünü ithal eden bilinen kişilerin listesi;


  (iii) sözkonusu subvansiyonun varlığı, miktarı ve özelliği konusunda kanıtlar;


  (iv) bir yerli sanayiye verildiği iddia edilen zararın, subvansiyonların etkisi ile desteklenen ithalattan kaynaklandığına ilişkin kanıtlar; bu kanıtlar, sübvansiyone edildiği iddia edilen ithalatın hacminin tekamülü, bu ithalatın, yerli piyasadaki benzer ürünün fiyatları üzerindeki etkisi ve bu ithalatın yerli sanayi üzerinde sonuçtaki etkisine ilişkin bilgileri kapsar. Bunlar, 15. Maddenin 2. ve 4. fıkralarında sıralananlar gibi yerli sanayinin durumu üzerinde etkisi olan ilgili faktörler ve göstergelerle ortaya konulmalıdır.


  11.3 Makamlar, kanıtların bir araştarma başlatılmasını haklı gösterecek yeterlilikte olup olmadığını belirlemek için başvuruda verilen kanıtların doğruluğunu ve yeterliliğini gözden geçirirler.


  11.4 Makamların, benzeri ürünün yerli imalatçıları tarafından ifade edilen desteğin veya muhalefetin derecesinin incelenmesine göre bu başvurunun yerli sanayi tarafından veya onun adına yapıldığını belirlememeleri halinde 1. fıkra uyarınca bir araştırma başlatılmaz. Başvuru, bunu destekleyen veya karşı çıkan yerli sanayinin bu bölümü tarafından üretilen benzeri ürünün toplam üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını üreten yerli imalatçılar tarafından desteklendiği taktirde "yerli sanayi tarafından veya onun adına" yapılmış kabul edilir. Ancak, başvuruyu açıkça destekleyen yerli imalatçılar, yerli sanayi tarafından üretilen benzeri ürünün toplam üretiminin yüzde 25'inden azını üretiyorlarsa hiç bir araştırma başlatılmaz.


  11.5 Makamlar, bir araştırma başlatılması için bir karar alınmamışsa, bir araştırma başlatılması için yapılan başvurunun herhangi bir şekilde açıklanmasından kaçınırlar.


  11.6 Özel durumlarda ilgili makamlar, bu tür bir araştırma başlatılması için yerli sanayi tarafından veya onun adına yazılı bir başvuru yapılmadan bir araştırma başlatması kararlaştırırlarsa, ancak bir araştırma başlatılmasını haklı gösterecek 2. fıkrada tanımlandığı şekilde bir destekleme, zarar veya nedensel bağlantı konusunda yeterli kanıtları varsa muameleyi sürdürürler.


  11.7 Gerek destekleme ve gerekse zararın kanıtları, (a) bir araştırma başlatılıp başlatılmamasına ilişkin kararda ve (b) bundan sonra bu Anlaşma hükümleri uyarınca geçici önlemlerin uygulanabileceği en erken tarihi geçmeyecek bir tarihte başlayan araştırma sırasında birlikte dikkate alınır.


  11.8 Ürünlerin menşe ülkesinden doğrudan ithal edilmediği ancak ithalatçı Üyeye bir aracı ülkeden ihraç edildiği durumlarda, bu Anlaşma hükümleri tam olarak uygulanır ve işlem veya işlemlerin, bu Anlaşma amaçları için, menşe ülkesi ve ithalatçı Üye arasında meydana geldiği kabul edilir.


  11.9 1. fıkra uyarınca yapılan bir başvuru, ilgili makamların, muameleye devam etmeyi haklı gösterecek yeterli kanıt bulunmadığı kararına vardıklarında reddedilir ve araştırma derhal sona erdirilir. Bir subvansiyonun miktarının minimum (de minimis) veya desteklenen ithalatın fiili veya muhtemel hacminin veya zararın önemsiz olması halinde de derhal araştırma durdurulur. Bu fıkranın amacı için, desteklemenin miktarı, eğer kıymet üzerinden yüzde 1'den azsa minimum kabul edilir.


  11.10 Bir araştırma, gümrük işlemleri usüllerini engellemez.


  11.11 Özel durumlar dışında araştırmalar, bir yıl içinde tamamlanır ve hiç bir durumda başlatılmalarından sonra 18 ayı aşmazlar.


  Madde 12


  Kanıtlar


  12.1 Bir munzam gümrük resmi araştırması ile ilgili Üyeler ve bütün ilgili taraflara, makamların istedikleri bilgilere ilişkin bildirim ve sözkonusu araştırmaya ilişkin olduğunu düşÃ¼ndükleri bütün kanıtları yazılı olarak sunma fırsatı verilir.


  12.1.1 Bir munzam gümrük resmi araştırmasında kullanılan soru formlarını alan ihracatçılara, yabancı üreticilere veya ilgili Üyelere, yanıt vermeleri için en az 30 günlük bir süre tanınır. 30 günlük sürenin uzatılması için yapılan herhangi bir istem gerekli şekilde incelenir ve nedeni gösterildiğinde bu uzatma, uygun durumlarda verilir.


  12.1.2 Gizli bilgilerin korunması kurallarına tabi olarak, bir ilgili Üye veya ilgili tarafça yazılı olarak sunulan kanıtlar, öteki ilgili Üyelere veya araştırmaya katılan ilgili taraflara derhal verilir.


  12.1.3 Bir araştırma başlatıldığında makamlar, 11. Madde'nin 1. fıkrası çerçevesinde alınan yazılı başvurunun tam metnini bilinen ihracatçılara ve ihracatçı Üyenin makamlarına iletirler ve talep üzerine öteki ilgili taraflara verirler. 4. fıkrada öngörüldüğü şekilde gizli bilgilerin korunmasına dikkat edilmelidir.


  12.2 Ilgili Üyeler ve ilgili tarafların, haklı görüldüğünde bilgileri sözlü olarak sunma hakları da vardır. Bu bilgiler sözlü olarak verildiğinde, ilgili Üyeler ve ilgili taraflardan bu sunuşları yazıya dökmeleri istenir. Araştıran makamların her türlü kararı, sadece bu makamın yazılı kayıtlarında bulunan ve ilgili Üyelere ve araştırmaya katılan ilgili taraflara verilen bilgi ve kanıtlara dayandırılabilir. Bu konuda gizli bilgilerin korunması gereksinimine dikkat edilir.


  12.3 Makamlar, mümkün olan durumlarda bütün ilgili Üyelere ve ilgilenen taraflara, 4. fıkrada belirtildiği şekilde gizli olmayan ve makamlar tarafından bir munzam gümrük vergisi araştırmasında kullanılan durumlarını sunuşlarına ilişkin bütün bilgileri görmeleri ve bu bilgilere dayanarak sunuşlarını hazırlamaları için zamanında fırsat tanırlar.


  12.4 Özelliği dolayısıyla gizli olan (örneğin, açıklanmasının bir rekabetçiye önemli bir rekabet üstünlüğü verecek olması nedeniyle veya açıklanmasının bu bilgiyi veren kişi veya satıcının bu bilgiyi aldığı kişi üzerinde önemli olumsuz etki yaratacak olması nedeniyle) veya bir araştırmanın taraflarınca gizlilik esasına göre verilen her türlü bilgi, iyi bir gerekçe gösterildiğinde, makamlarca bu şekilde muameleye tabi tutulur. Bu bilgiler, sunan tarafın özel izni olmadan açıklanamaz.


  12.4.1 Makamlar, gizli bilgileri veren ilgili Üyelerden veya ilgili taraflardan, bunların gizli olmayan özetlerini vermelerini isteyebilirler. Bu özetler, gizlilik esasına göre sunulan bilgilerin özünün makul şekilde anlaşılmasına imkan verecek yeterli ayrıntıda olacaktır. Istisnai durumlarda, bu Üyeler veya taraflar, bu tür bilgilerin özetlenemeyeceğini belirtebilirler. Bu tür istisnai durumlarda, özetlemenin neden mümkün olamayacağına ilişkin gerekçeler bildirilir.


  12.4.2 Makamlar, gizlilik için talebine izin verilmeyeceği sonucuna varırlarsa ve bilgileri veren, bilgilerin açıklanmasına veya genelleştirilmiş veya özet şekilde açıklanmasına izin vermek istemiyorsa makamlar, uygun kaynaklarca bu bilgilerin doğru olduğu kendilerine tatmin edici şekilde kanıtlanmadığı taktirde, bu bilgileri dikkate almayabilirler .


  12.5 7. fıkrada öngörülen şartlar dışında, makamlar, bir araştırma sırasında kararlarını dayandırdıkları ve ilgili Üyeler veya ilgili taraflarca verilen bilgilerin yeterli olduğunu kabul ederler.


  12.6 Araştıran makamlar, sözkonusu Üyeye zamanında bildirimde bulunmuş olmaları ve bu Üyenin araştırmaya karşı çıkmaması koşulu ile öteki Üyelerin ülkelerinde gerekli araştırmaları yapabilirler. Bunun ötesinde, araştıran makamlar, (a) firma kabul ederse ve (b) sözkonusu Üyeye bilgi verilmişse ve karşı çıkmazsa bir firmanın binalarında araştırmalar yapabilirler ve bir firmanın kayıtlarını inceleyebilirler. Ek VI'de belirtilen usüller, bir firmanın binasındaki araştırmalara uygulanır. Gizli bilgilerin korunması şartına tabi olarak, makamlar, bu tür herhangi bir araştırmanın sonuçlarını, ilişkin oldukları firmalara verebilirler veya 8. fıkra uyarınca bunların açıklanmasına izin verebilirler ve sonuçları başvuru sahiplerine iletirler.


  12.7 Herhangi bir ilgili Üyenin veya ilgili tarafın, makul bir süre içinde gerekli bilgilerden yararlanılmasını reddetmesi veya başka bir şekilde vermemesi veya araştırmayı ciddi biçimde engellerse, ilk ve nihai kararlar, olumlu veya olumsuz, mevcut gerçeklere dayalı olarak alınabilir.


  12.8 Makamlar, nihai karar vermeden önce, kati önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki karar için temel oluşturan incelenen önemli gerçekler konusunda bütün ilgili Üyelere ve ilgili taraflara bilgi verir. Bu açıklama, taraflara menfaatlerini savunmalarına imkan verecek yeterli sürede gerçekleşir.


  12.9 Bu Anlaşma'nın amaçları için "ilgili taraflar" şunları kapsar:


  (i) araştırmaya konu olan ürünün bir ihracatçısı veya yabancı üreticisi veya ithalatçısı, veya üyelerinin çoğunluğu bu ürünün üreticileri, ihracatçıları veya ithalatçıları olan bir tüccar veya işadamları birliği; ve


  (ii) ithalatçı Üyede benzeri ürünün bir üreticisi veya üyelerinin çoğunluğu ithalatçı Üyenin ülkesinde benzeri ürünü imal eden bir tüccar veya işadamları birliği.


  Bu liste, Üyelerin, yukarıda belirtilenler dışında yerli veya yabancı taraflara, ilgili taraflar olarak dahil edilmelerine izin vermelerini engellemez.


  12.10 Makamlar, araştırmaya konu olan ürünün sınai kullanıcılarına ve ürünün perakende düzeyinde yaygın olarak satıldığı durumlarda temsilci tüketici örgütlerine destekleme, zarar ve nedensellik konusunda araştırmayla ilgili bilgileri verme fırsatı tanırlar.


  12.11 Makamlar, ilgili tarafların, özellikle küçük şirketlerin, istenen bilgileri vermedeki karşılaştıkları her türlü güçlüğü dikkate alırlar ve mümkün olan her türlü yardımı sağlarlar.


  12.12 Yukarıda belirtilen usüller, bir Üyenin makamlarını, işbu Anlaşma'nın ilgili hükümlerine uygun olarak bir araştırma başlatmak, olumlu veya olumsuz ön veya nihai kararlara varmak veya geçici veya nihai önlemleri uygulamak konusunda vakit kaybetmeden muamelelerde bulunmaktan alıkoymayı amaçlamazlar.


  Madde 13


  Danışmalar


  13.1 11. Madde çerçevesinde bir başvuru kabul edildikten sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve her koşulda bir araştırma başlatılmadan önce ürünleri bu araştırmaya konu olabilecek Üyeler, 11. Madde'nin 2. fıkrasında anılan hususlarla ilgili olarak durumu açıklığa kavuşturmak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla danışmalar için davet edilirler.


  13.2 Bunun ötesinde, araştırma süresi boyunca, ürünleri bu araştırmaya konu olan Üyelere, gerçek durumun ortaya çıkarılması ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması amacıyla danışmalara devam etmeleri için makul fırsat verilir .


  13.3 Danışmalar için makul fırsat verilmesi yükümlülüğüne bakılmaksızın, danışmalara ilişkin bu hükümler, bir Üyenin makamlarını, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak araştırmayı başlatmak, olumlu veya olumsuz ön veya nihai kararlara varmak, veya geçici veya nihai önlemler uygulamak konusunda vakit kaybetmeden muameleleri sürdürmekten alıkoymayı amaçlamazlar.


  13.4 Bir araştırma başlatmayı planlayan veya bu tür bir araştırma yapmakta olan Üye, istek üzerine ürünleri bu tür araştırmaya konu olan Üye veya Üyelere araştırmayı başlatmak veya yürütmek için kullanılmakta olan gizli bilgilerin gizli olmayan özeti de dahil olmak üzere gizli olmayan kanıtlardan yararlanma izni verir.


  Madde 14


  Alıcıya Yararı Açısından

  bir Subvansiyonun Miktarının Hesaplanması


  Bölüm V amacı için, araştıran makam tarafından 1. Maddenin 1. fıkrası uyarınca verilen alıcıya yararın hesaplanması için kullanılan her türlü yöntem, ilgili Üyenin ulusal mevzuatında veya uygulama yönetmeliklerinde öngörülmeli ve her ayrı duruma uygulanması şeffaf ve yeterince açıklanmış olmalıdır. Bunun ötesinde, bu tür yöntemler, aşağıdaki kurallarla uyumlu olmalıdır:


  (a) hükümet kararının, bu Üyenin ülkesindeki özel yatırımcıların olağan yatırım uygulamasına (riskli işlere yatırılan sermaye temini için dahil) uygun olmadığının kabul edilebilmesi dışında hükümetin, öz sermaye temin etmesi bir yarar sağlama olarak kabul edilmez.


  (b) hükümetin verdiği bir kredi, krediyi alan firmanın, hükümet kredisine ödediği miktarla, bu firmanın, piyasadan fiilen elde edebileceği mukayese edilebilir ticari kredi için ödeyeceği miktar arasında bir fark yoksa bir yarar sağlama olarak kabul edilmez. Eğer fark varsa, yarar, iki miktar arasındaki fark olur.


  (c) bir hükümet tarafından verilen bir kredi garantisi, garantiyi alan firmanın, hükümet tarafından garanti edilen krediye ödediği miktarla bu firmanın hükümet kredisi olmayan mukayese edilebilir bir ticari krediye ödeyeceği fark arasında bir fark yoksa bir yarar sağlama olarak kabul edilmez. Eğer fark varsa, yarar, masraflardaki herhangi bir fark için düzeltilen bu iki miktar arasındaki fark olur;


  (d) bir hükümetin eşya veya hizmet sağlaması veya eşya satın alması, yeterli haktan az eşya temin edilmemişse veya yeterli haktan fazla satınalma gerçekleşmemişse bir yarar sağlama olarak kabul edilmez. Hakkın yeterliliği, temin veya satınalmanın gerçekleştiği ülkedeki sözkonusu eşya veya hizmetin mevcut piyasa şartlarına göre belirlenir (fiyat, kalite, bulunabilirlik, pazarlanabilirlik, taşıma ve öteki satınalma veya satış şartları dahil).


  Madde 15


  Zararın Belirlenmesi


  15.1 GATT 1994'ün VI. Maddesi amaçları için zararın belirlenmesi, kati delile dayalı olmalı ve (a) desteklenen ithalatın miktarı ve desteklenen ithalatın, benzeri ürünler için yerli piyasadaki fiyatlara etkisi ve (b) bu ithalatların bu tür ürünlerin yerli imalatçıları üzerinde sonuçtaki etkisinin nesnel bir şekilde incelenmesini gerektirir.


  15.2 Desteklenen ithalatların hacmi konusunda araştıran makamlar, desteklenen ithalatta mutlak olarak veya ithalatçı Üyedeki üretim veya tüketime göre önemli bir artış olup olmadığını incelerler. sübvansiyone edilen ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda, araştıran makamlar, ithalatçı Üyenin benzer bir ürününün fiyatı ile karşılaştırıldığında desteklenen ithalatta önemli bir fiyat indirimi yapılıp yapılmadığını veya bu ithalatın etkilerinin, başka şekilde fiyatları önemli ölçüde düşÃ¼rüp düşÃ¼rmediğini veya aksi taktirde meydana gelmiş olacak fiyat artışlarını önemli ölçüde önleyip önlemediğini incelerler. Bu unsurların hiç biri veya bir kaçı, kesin fikir vermeyebilir.


  15.3 Bir ürünün birden fazla ülkeden yapılan ithalatının aynı anda munzam gümrük vergisi araştırmalarına konu olduğunda, araştırmacı makamlar, eğer (a) her ülkeden yapılan ithalatla bağlantılı olarak belirlenen desteklemenin miktarının, 11. Maddenin 9. fıkrasında belirlendiği şekilde minimum miktarın üzerinde olduğunu ve her ülkeden yapılan ithalatın hacminin, önemsiz olmadığını (b) ithalatların etkilerinin kümülatif bir değerlendirmesinin, ithal ürünleri arasındaki rekabet şartlarının ve ithal ürünleri ile benzeri yerli ürün arasındaki rekabet şartlarının ışığında uygun olduğunu belirlerlerse bu ithalatların etkilerini kümülatif olarak değerlendirebilirler.


  15.4 Desteklenen ithalatın yerli sanayi üzerindeki etkisinin incelenmesi, üretim, satışlar, pazar payı, karlar, verimlilik, yatırımların geri dönüşÃ¼ veya kapasite kullanımında fiili ve muhtemel düşÃ¼ş; iç fiyatları etkileyen unsurlar; nakit akışı, stoklar, istihdam, ücretler, büyüme, sermaye veya yatırım bulma kabiliyeti üzerinde fiili ve muhtemel olumsuz etkiler ve tarım konusunda hükümet destekleme programlarında yük artışı olup olmadığı konuları dahil olmak üzere sanayinin durumu üzerinde etkisi olan bütün ilgili ekonomik unsurlar ve göstergelerin bir değerlendirmesini kapsar. Bu liste ayrıntılı değildir. Ayrıca bu unsurların biri veya bir kaçı kesin fikir vermeyebilir.


  15.5 Desteklenen ithalatların, subvansiyonların etkisi ile bu Anlaşma'nın anlamı çerçevesinde zarara yolaçmakta olduğu kanıtlanmalıdır. Desteklenen ithalatlar ve yerli sanayiye zarar arasındaki nedensel ilişkinin kanıtlanması, makamlara sunulan bütün ilgili kanıtların incelenmesine dayandırılır. Bu makamlar ayrıca desteklenen ithalatlar dışında aynı zamanda yerli sanayiye zarar veren bilinen her türlü unsuru incelerler. Bu konuda ilgili olabilecek unsurlar arasında sözkonusu ürünün desteklenmeyen ithalatlarının hacimleri ve fiyatları, talepte azalma veya tüketim eğilimlerinde değişiklikler, yerli ve yabancı üreticilerin ticareti kısıtlayıcı uygulamaları ve bunlar arasındaki rekabet, teknolojik gelişmeler ve yerli sanayinin ihracat performansı ve verimliliği bulunmaktadır.


  15.6 Desteklenen ithalatların etkileri, eldeki verilerin, üretim süreci, üreticilerin satışları ve karları gibi kriterlere göre bu üretimin ayrı tanımlanmasına imkan verdiğinde benzeri ürünün yerli üretimi ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Eğer bu üretimin ayrı olarak tanımlanması mümkün değilse, desteklenen ithalatların etkileri, gerekli bilgilerin sağlanabildiği ve benzeri ürünü kapsayan en dar ürün grubu veya dizisinin üretiminin incelenmesi ile değerlendirilebilir.


  15.7 Önemli zarar tehdidinin belirlenmesi, sadece iddia, varsayım veya uzak ihtimale değil gerçeklere dayalı olmalıdır. Bir subvansiyonun zarara yolaçacağı bir durum yaratacak koşullardaki değişiklik, açıkça önceden görülebilmeli ve kısa süre içinde meydana gelecek olmalıdır. Araştıran makamlar, önemli zarar tehdidinin varlığı konusunda bir karar verirken, aşağıdaki unsurları dikkate alırlar:


  (i) sözkonusu subvansiyonun veya subvansiyonların özelliği ve bunların ticaret üzerindeki muhtemel etkileri;


  (ii) ithalatta önemli ölçüde artış olasılığına işaret eden subvansiyonlu ithalatların yerli pazara girişlerinde önemli artış oranı


  (iii) ilave ihracatı emebilecek öteki ihracat pazarlarının varlığı dikkate alınarak ithalatçı Üyenin pazarına önemli ölçüde subvansiyonlu ihracat artışı olasılığına işaret eden ihracatçının kapasitesinde yeterli serbestçe satılabilir veya kısa süre içinde meydana gelebilecek önemli artış.


  (iv) ithalatın, iç fiyatlarda önemli ölçüde düşÃ¼şe veya baskıya yolaçacak fiyatlardan girip girmediği, ve daha fazla ithalat için talebi artırma olasılığı olup olmadığı; ve


  (v) incelenmekte olan ürünün stokları.


  Bu unsurlardan hiç biri kesin fikir vermeyebilir ancak incelenen unsurların tamamı, başka subvansiyonlu ithalatın kısa süre içinde meydana geleceği ve koruyucu önlem alınmadığı taktirde ciddi zarar meydana geleceği sonucuna ulaştırmalıdır.


  15.8 Desteklenen ithalatların zarar tehdidi yarattığı durumlarda, karşı önlemlerin uygulanması incelenir ve özel dikkatle kararlaştırılır.


   Sayfa : 3/7
   <12345...7>