• Koruma Önlemleri Hukuku / Yayınlarımız

 • SÜBVANSİYONLAR VE TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI

  • Sayfa : 4/7
   <1234567>

  Madde 16


  Yerli Sanayinin Tanımlanması


  16.1 Bu Anlaşma amaçları için, "yerli sanayi" terimi, 2. fıkrada öngörülenin dışında, üreticilerin, desteklendiği iddia edilen ürünün veya başka ülkelerden benzer ürünün ihracatçıları veya ithalatçıları ile ilişkileri bulunması veya kendilerinin bu ürünlerin ithalatçıları olması dışında bir bütün olarak benzeri ürünlerin yerli üreticilerine veya ürünleri birlikte toplam üretimleri, bu ürünlerin toplam yerli üretiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerli üreticilere ilişkin olduğu kabul edilir.


  16.2 Istisnai durumlarda, bir Üyenin ülkesi, sözkonusu ürün için bir veya daha fazla rekabetçi pazara bölünebilir ve her pazardaki üreticiler, eğer (a) bu pazardaki üreticiler, kendi ürettikleri sözkonusu ürünün tamamını veya hemen hemen tamamını bu pazarda satıyorlarsa, ve (b) bu pazardaki talep, ülkenin başka bir yerinde bulunan sözkonusu ürünün üreticileri tarafından önemli ölçüde karşılanmıyorsa ayrı bir sanayi olarak kabul edilir. Bu durumda, desteklenen ithalatların bu tür uzak pazarda yoğunlaşması ve desteklenen ithalatların bu pazardaki üretimin tamamının veya bir kısmının üreticilerine zarar vermesi koşulu ile toplam yerli sanayinin önemli bölümü zarar görmese bile zararın varolduğu kabul edilebilir.


  16.3 Yerli sanayinin, belirli bir bölgedeki yani 2. fıkrada belirtilen bir pazardaki üreticilere ilişkin olduğu şeklinde yorumlanması durumunda munzam gümrük vergileri sadece bu bölgede nihai olarak tüketilmek üzere gönderilen sözkonusu ürünlere uygulanır. Ithalatçı Üyenin anayasası, bu esasa göre munzam vergi konulmasına izin vermediği taktirde ithalatçı Üye, sadece eğer (a) ihracatçılara, ilgili bölgeye subvansiyonlu fiyatlarla ihracatı durdurmaları veya 18. Madde uyarınca başka bir şekilde teminat vermeleri için fırsat tanınmışsa ve bu konuda yeterli teminat derhal verilmemişse, ve (b) bu tür vergiler sadece sözkonusu bölgedeki talebi karşılayan belirli üreticilerin ürünlerine konulamıyorsa ithalatçı Üye, sınırlama olmadan munzam gümrük vergileri uygulayabilir.


  16.4 Iki veya daha fazla sayıda ülkenin GATT 1994'ün XXIV. Maddesi'nin 8(a) fıkrası hükümleri çerçevesinde tek, birleşmiş pazar özelliklerine sahip olacak şekilde bir bütünleşme düzeyine ulaşmaları halinde, bütün birleşme alanındaki sanayi, 1. ve 2. fıkralarda anılan yerli sanayi olarak kabul edilir.


  16.5 15. Maddenin 6. fıkrasının hükümleri bu Madde'ye uygulanır.


  Madde 17


  Geçici Önlemler


  17.1 Geçici önlemler sadece aşağıdaki durumlarda uygulanır:


  (a) 11. Madde hükümleri uyarınca bir araştırma başlatılmışsa, bu konuda kamuya bildirimde bulunulmuşsa ve ilgili Üyeler ve ilgili taraflara bilgi sunmaları ve görüşlerini bildirmeleri için yeterli fırsat tanınmışsa;


  (b) bir subvansiyonun varolduğu ve desteklenen ithalatın yerli sanayide zarara yolaçtığı konusunda bir ön olumlu belirleme yapılmışsa; ve


  (c) ilgili makamlar, bu tür önlemlerin araştırma sırasında neden olunan zararı önlemek için gerekli görürlerse.


  17.2 Geçici önlemler, desteklemenin geçici olarak hesaplanan miktarına eşit miktarda nakit depozitolar veya senetlerle garanti edilmiş geçici munzam gümrük resimleri şeklinde olabilir.


  17.3 Geçici önlemler, araştırmanın başlatıldığı tarihten itibaren 60 gün geçmeden uygulanamaz.


  17.4 Geçici önlemlerin uygulanması, dört ayı geçmemek üzere mümkün olduğu kadar kısa bir süre ile sınırlı tutulur.


  17.5 19. Maddenin ilgili hükümleri, geçici önlemlerin uygulanmasında takip edilir.


  Madde 18


  Taahhütler


  18.1 Aşağıdaki hususların yeraldığı tatmin edici gönüllü taahhütler alındığında muameleler, geçici önlemler veya munzam gümrük resimleri uygulanmadan durdurulabilir veya son verilebilir :


  (a) ihracatçı Üyenin hükümeti, subvansiyonu ortadan kaldırmayı veya sınırlamayı veya etkilerine ilişkin başka önlemler almayı kabul eder; veya


  (b) ihracatçı, fiyatlarını değiştirmeyi kabul eder ve bu şekilde araştıran makamlar, subvansiyonun zararlı etkisinin ortadan kalktığı görüşÃ¼ne varırlar. Bu tür taahhütlerdeki fiyat artışları, subvansiyonun miktarını ortadan kaldırmak için gerekli olandan daha yüksek olamaz. Fiyat artışlarının, yerli sanayiye zararın ortadan kaldırılması için yeterli olması halinde desteklemenin miktarından daha az olması arzu edilir.


  18.2 Ithalatçı Üye makamlarının, bir subvansiyon ve bunun yolaçtığı zarar konusunda olumlu bir ön belirleme yapmış ve ihracatçıların taahhütleri durumunda ihracatçı Üyenin muvafakatini almış olmaları dışında taahhüt verilmesi istenmez veya kabul edilmez.


  18.3 Önerilen taahhütlerin, eğer ithalatçı Üye makamları, kabul edilmelerini, örneğin gerçek ya da muhtemel ihracatçıların sayısı çok fazla ise veya genel politika gerekçeleri de dahil olmak üzere başka nedenlerle uygun görmezse kabul edilmeleri gerekmeyebilir. Gerektiğinde ve uygulanabilir olması durumunda, makamlar, ihracatçıya kendilerini bir taahhütün kabul edilmesinin uygun olmadığı görüşÃ¼ne ulaştıran nedenleri bildirirler ve mümkün olduğu ölçüde ihracatçıya bu konudaki görüşlerini bildirme fırsatını verirler.


  18.4 Bir taahhütün kabul edilmesi halinde, ihracatçı Üye isterse veya ithalatçı Üye bu yönde karar verirse destekleme ve zarar konusundaki araştırma her şeye karşın tamamlanır. Bu durumda, destekleme veya zarar konusunda olumsuz bir belirleme yapılırsa, bu belirlemenin büyük ölçüde bir taahhütün varlığına bağlı olduğu durumlar dışında taahhüt kendiliğinden geçerliliğini kaybeder. Belirlemenin, bir taahhüde bağlı olduğu durumlarda, ilgili makamlar bir taahhüdün, işbu Anlaşma hükümlerine uygun makul bir süre için sürdürülmesini isteyebilirler. Destekleme veya zarar konusunda olumlu bir belirleme yapılması halinde taahhüt, kendi şartları ve işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak devam eder.


  18.5 Fiyat taahhütleri ithalatçı Üyenin makamları tarafından önerilebilir ancak hiç bir ihracatçı bu tür taahhütlere girmeye zorlanamaz. Hükümetlerin veya ihracatçıların bu tür taahhütler önermemeleri veya bunu yapma çağrısını kabul etmemeleri gerçeği, hiç bir şekilde olayın incelenmesini etkilemez. Ancak, makamlar, bir zarar tehdidinin gerçekleşmesinin desteklenen ithalatlar devam ettiği taktirde muhtemel olduğu yönünde bir görüşe varmakta serbesttirler.


  18.6 Bir ithalatçı Üyenin makamları, bir taahhütleri kabul edilmiş olan herhangi bir hükümet ya da ihracatçıdan bu taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bilgileri periyodik olarak sunmasını ve buna ilişkin verilerin kontrol edilmesine izin vermesini isteyebilirler. Bir taahhüdün ihlal edilmesi durumunda ithalatçı Üyenin makamları, işbu Anlaşma çerçevesinde hükümlerine uygun olarak, mevcut en iyi bilgileri kullanarak geçici önlemlerin uygulanmasını oluşturabilecek önlemleri süratle alabilirler. Bu durumda kesin vergiler, işbu Anlaşma uyarınca, bu tür geçici önlemlerin uygulanmasından en fazla 90 gün önce tüketim için sokulmuş olan ürünlere uygulanır. Ancak bu tür geriye dönük değerlendirmeler, taahhüdün ihlalinden önce sokulan ithalatlara uygulanmaz.


  Madde 19

  Munzam Gümrük Vergilerinin Uygulanması ve Tahsili


  19.1 Danışmaların tamamlanması için makul çabalar harcandıktan sonra bir Üye, desteklemenin varlığı ve miktarı ve desteklemenin etkileri aracılığıyla subvansiyonlu ithalatın zarara yolaçtığı konusunda nihai bir karara varırsa, bu subvansiyon veya subvansiyonlar iptal edilmediği taktirde işbu Anlaşma hükümleri uyarınca bir munzam gümrük resmi uygulayabilir.


  19.2 Uygulama konusundaki bütün şartların yerine getirildiği durumlarda bir munzam gümrük vergisi uygulayıp uygulamama konusundaki karar ve uygulanacak munzam gümrük vergisinin miktarının subvansiyonun tam miktarı veya daha azı olup olmayacağı konusundaki karar, ithalatçı Üyenin makamları tarafından alınacak kararlardır. Uygulamanın bütün Üyelerin ülkesinde ihtiyari olması, daha az vergi, yerli sanayiye zararı ortadan kaldırmaya yeterli ise verginin subvansiyonun toplam miktarından daha az olması ve ilgili makamların, menfaatleri, bir munzam gümrük resmi konulması halinde olumsuz yönde etkilenebilecek yerli ilgili taraflarca yapılan beyanları gerektiği şekilde dikkate almalarına imkan verecek usüller oluşturulması arzu edilmektedir.


  19.3 Herhangi bir ürün için bir munzam gümrük resmi konulduğunda, bu tür munzam gümrük resmi, her durumda uygun miktarlarda olmak üzere desteklendiği ve zarara yolaçtığı belirlenen bütün kaynaklardan gelen bu tür ürünlerin ithalatına ayrım yapılmadan uygulanır. Ancak sözkonusu subvansiyonlardan vazgeçmiş olan veya işbu Anlaşma şartları çerçevesindeki taahhütleri kabul edilmiş olan kaynaklardan yapılan ithalat bunun dışındadır. Ihracatı kati munzam gümrük resmine tabi olan ancak işbirliğini reddetme dışındaki nedenlerle fiilen araştırılmamış olan herhangi bir ihracatçı, araştıran makamların bu ihracatçı için en kısa sürede ayrı munzam gümrük resmi belirlemeleri için bir hızlandırılmış incelemeye hak kazanır.


  19.4 Herhangi bir ithal ürününe, desteklenen ve ihraç edilen ürünün birimi başına subvansiyon olarak hesaplanan varolduğu belirlenen desteklemenin miktarından fazla munzam gümrük resmi uygulanmaz .


  Madde 20


  Geriye Dönük Uygulama


  20.1 Geçici önlemler ve munzam gümrük resimleri ancak 17. Maddenin 1. fıkrası ve 19 Maddenin 1. fıkrası çerçevesindeki karar bu Maddede belirtilen istisnalara tabi olarak yürürlüğe girdiği andan sonra tüketim için sokulan ürünlere uygulanır.


  20.2 Zarar (ancak bir zarar tehdidi veya bir sanayinin oluşturulmasının önemli ölçüde geciktirilmesi değil )konusunda nihai bir karar verilmesi durumunda veya bir zarar tehdidinin kesin belirlenmesi halinde ve desteklenen ithalatların etkisinin, geçici önlemler olmadığında, zararın belirlenmesine yolaçmış olabileceği durumlarda munzam gümrük resimleri, eğer varsa geçici önlemlerin uygulandığı dönem için geriye dönük olarak uygulanabilir.


  20.3 Kati munzam gümrük resminin, nakit teminat veya senetle garanti edilen miktardan fazla olması halinde fark tahsil edilmez. Eğer kati vergi, nakit teminat veya senetle garanti edilen miktardan azsa, fazla miktar geri ödenir veya senet, süratle serbest bırakılır.


  20.4 2. fıkrada öngörülen dışında, zarar tehdidi veya önemli geciktirme belirlendiğinde (ancak henüz hiç bir zarar meydana gelmemişse) bir kati munzam gümrük resmi sadece zarar tehdidi veya önemli geciktirmenin belirlendiği tarihten itibaren uygulanabilir ve geçici önlemlerin uygulandığı dönemde verilen her türlü nakit teminat geri ödenir ve her türlü senet hızlı bir şekilde serbest bırakılır.


  20.5 Bir nihai kararın olumsuz olması durumunda, geçici önlemlerin uygulandığı dönemde verilen her türlü nakit teminat geri ödenir ve her türlü senet süratle serbest bırakılır.


  20.6 Makamların, sözkonusu desteklenen ürün için, GATT 1994 ve işbu Anlaşma hükümlerine aykırı bir şekilde ödenmiş veya verilmiş subvansiyonlardan yararlanan bir ürünün göreceli olarak kısa bir süre içinde büyük miktarda ithali nedeniyle onarımı güç zarar meydana geldiğini belirledikleri kritik durumlarda ve gerektiğinde bu zararın tekrarlanmasını önlemek için bu ithalatlar için geriye dönük munzam gümrük resmi takdiri için kati munzam gümrük resimleri, geçici önlemlerin uygulanmaya başlandığı tarihten en fazla 90 gün önce tüketim için sokulmuş olan ithalatlar için takdir edilebilir.


  Madde 21


  Munzam Gümrük Resimlerinin ve Taahhütlerin

  Süresi ve Gözden Geçirilmesi


  21.1 Bir munzam gümrük resmi, zarara yolaçan desteklemeyi tesirsiz hale getirmek için gerekli olduğu süre ve ölçüde yürürlükte kalır.


  21.2 Makamlar, gerektiğinde verginin uygulanmasına devam edilmesi konusundaki gereksinimi kendi inisiyatifleriyle veya kati munzam gümrük resminin uygulanmasından bu yana makul bir süre geçmiş olması koşulu ile bir gözden geçirme ihtiyacını destekleyen olumlu bilgiler sunan herhangi bir ilgili tarafın isteği üzerine gözden geçirir. Ilgili taraflar, verginin devam etmesinin desteklemenin tesirsiz hale getirilmesi için gerekli olup olmadığının, vergi ortadan kaldırıldığı veya değiştirildiği taktirde zararın devam etme veya tekrarlama olasılığı bulunup bulunmadığının veya her ikisinin incelenmesi için makamlardan talepte bulunma hakları vardır. Bu fıkra çerçevesindeki bir inceleme sonucunda makamların, munzam gümrük vergisinin artık gerekli olmadığını belirlemeleri halinde bu vergi derhal uygulamadan kaldırılır.


  21.3 1. ve 2. fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, her türlü kati munzam gümrük resmi, makamların, bu tarihten önce kendi inisiyatifleriyle veya yerli sanayi tarafından veya adına bu tarihten önce makul bir süre içinde yapılan usule uygun olarak kanıtlanmış talep üzerine başlattıkları bir inceleme sonucunda verginin sona ermesinin destekleme veya zararın devam etmesine veya tekrarlanmasına yolaçabileceği sonucuna varmaları dışında yürürlüğe girmesinden itibaren (veya hem desteklemeyi hem de zararı kapsamışsa 2. fıkra çerçevesindeki veya bu fıkra çerçevesindeki en son incelemenin tarihinden itibaren) en geç beş yıl içindeki bir tarihte yürürlükten kaldırılır. Vergi, bu tür bir inceleminin sonucu belli olana kadar yürürlükte kalabilir.


  21.4 12. Maddenin kanıt ve usüle ilişkin hükümleri, bu Madde çerçevesinde yapılan her türlü incelemeye uygulanır. Bu tür incelemeler, süratle yapılmalı ve normalde incelemenin başlatıldığı tarihten itibaren 12 ay içinde tamamlanmalıdır.


  21.5 Bu Madde hükümleri, 18. Madde çerçevesinde kabul edilen taahhütlere gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.


  Madde 22


  Kararların Kamuoyuna Duyurulması

  ve Açıklanması


  22.1 Makamlar, 11. Madde uyarınca bir araştırma başlatılmasını haklı gösterecek yeterli kanıt bulunduğu kanısına vardıklarında, ürünleri bu tür incelemeye konu olan Üye veya Üyeler ve bunda menfaatleri olduğu araştıran makamlarca bilinen öteki ilgili taraflara bildirimde bulunulur ve kamuoyuna duyuru yapılır.


  22.2 Bir araştırma başlatılmasına ilişkin kamu duyurusu, aşağıdaki hususlarda yeterli bilgiyi içerir veya ayrı bir raporla başka şekilde bildirilir :


  (i) ihracatçı ülkenin veya ülkelerin ve ilgili ürünün ismi;


  (ii) araştırmanın başlatıldığı tarih;


  (iii) incelenecek destekleme uygulaması veya uygulamalarının tanımı;


  (iv) zarar iddiasının dayandırıldığı unsurların bir özeti*


  (v) ilgili Üyeler ve ilgili taraflarca yapılacak beyanların gönderileceği adres; ve


  (vi) ilgili Üyelere ve ilgili taraflara görüşlerini açıklamaları için verilen süreler.


  22.3 Olumlu veya olumsuz herhangi bir ön veya kati karar, 18. Madde uyarınca bir taahhüdü kabul etme konusundaki bir karar, bu taahhüdün sona erdirilmesi ve kati bir munzam gümrük vergisinin sona erdirilmesi konusunda kamuoyuna duyuruda bulunulur. Bu tür her duyuru, araştıran makamlar tarafından önemli görülen yasa veya gerçeğe ilişkin bütün konularda varılan sonuçlar ve bulguları yeterli ayrıntıda belirtecek veya ayrı bir raporla başka şekilde bildirilecektir. Bu tür duyurular ve raporlar, ürünleri bu tür kararlara veya taahhüde konu olan Üyeler veya Üyelere ve bunda menfaati olduğu bilinen öteki ilgili taraflara iletilir.


  22.4 Geçici önlemlerin uygulanmasına ilişkin kamu duyurusu, destekleme ve zararın varlığına ilişkin ön kararlar için yeterli ayrıntıda açıklamalar içerir ve iddiaların kabul veya reddedilmesine yolaçan gerçeğe ve yasaya ilişkin hususları belirtir veya ayrı bir rapor halinde başka şekilde bildirilir. Bu tür duyuru veya rapor, gizli bilgilerin korunması şartına gerekli dikkat gösterilerek, özellikle aşağıdaki hususları içerir:


  (i) satıcıların, veya bu mümkün olmadığı taktirde ilgili satıcı ülkelerin isimleri;


  (ii) gümrük amaçları için yeterli olacak şekilde ürünün tanımı;


  (iii) belirlenen subvansiyonun miktarı ve bir subvansiyonun varlığının belirlenmesinde esas alınan hususlar;


  (iv) 15. Madde'de belirtildiği şekilde zarar belirlemesiyle ilgili görüşler;


  (v) bu karara yolaçan esas gerekçeler.


  22.5 Bir kati verginin uygulanmasını veya bir taahhüdün kabul edilmesini öngören olumlu bir karar alınması halinde bir araştırmanın sonuçlandırılması veya durdurulmasına ilişkin kamu duyurusu, gizli bilgilerin korunması şartına dikkat edilerek nihai önlemlerin uygulanması veya bir taahhüdün kabul edilmesine yolaçan gerekçeler ve gerçeğe ve yasaya ilişkin konularda bütün bilgileri içermeli veya ayrı bir raporla bildirmelidir. Özellikle, bu duyuru ve rapor 4. fıkrada belirtilen bilgilerin yanısıra ilgili Üyeler ve ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından yapılan ilgili iddialar veya taleplerin kabul veya reddedilmesi için gerekçeleri kapsamalıdır.


  22.6 18. Madde uyarınca bir taahhüdün kabul edilmesinin ardından bir araştırmanın sona erdirilmesi veya durdurulmasına ilişkin kamu duyurusu, bu taahhüdün gizli olmayan bölümünü içerir veya ayrı bir raporla bildirir.


  22.7 Bu Maddenin hükümleri, 21. Madde uyarınca inceleme başlatılması ve tamamlanmasına ve 20. Madde çerçevesinde geriye dönük olarak vergi uygulanması kararlarına gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.


   Sayfa : 4/7
   <1234567>