• Koruma Önlemleri Hukuku / Yayınlarımız

 • GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI 1994'ÜN VI ncı MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

  • Sayfa : 1/4
   1234>

  GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI 1994'ÜN VI ncı MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA


  Üyeler aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır:


  KISIM I

  Madde 1

  İlkeler


  Dampinge-karşı önlemler yalnızca GATT 1994 Madde VI'da öngörülen koşullarda ve bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak başlatılan ve yürütülen soruşturmalar gereğince uygulanacaktır. Aşağıdaki hükümler, GATT 1994 Madde VI'nın uygulanmasında, dampinge-karşı mevzuat veya düzenlemeler kapsamında önlemler alındığı takdirde geçerli olacaktır.


  Madde 2

  Damping Tesbiti


  2.1 Bu anlaşma uyarınca, bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilen bir ürünün ihraç fiyatı, normal ticari işlemler içinde, ihracatçı ülkede tüketime konu benzer ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşÃ¼k olduğunda, sözkonusu ürünün dampingli olduğu, yani bir başka ülkenin pazarına normal değerinden daha düşÃ¼k bir fiyatla sokulduğu kabul edilir.


  2.2 Normal ticari işlemler içinde ihracatçı ülkenin iç piyasasında benzer ürünün satışı yapılmadığında veya ihracatçı ülkenin iç piyasasında satış hacminin düşÃ¼k olması veya pazarın özel durumu nedeniyle, bu satışlar uygun bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlamadığında, damping marjı, bu fiyatın temsil eder nitelikte olması koşuluyla, uygun bir üçüncü ülkeye ihraç edilen benzer ürünün karşılaştırılabilir fiyatıyla mukayese edilerek veya menşe ülkedeki üretim maliyetine idari giderler, satış giderleri, genel giderler ve kar için makul bir meblağ ilave edilerek bulunan tutarla karşılaştırılarak tesbit edilecektir.


  2.2.1 Benzer ürünün ihracatçı ülkenin iç piyasasında veya üçüncü bir ülkeye, idari giderler, satış giderleri ve genel giderlerin ilave edildiği üretim birim maliyetinden (sabit ve değişken) daha düşÃ¼k bir fiyatla satılması, fiyatı nedeniyle normal ticari işlemler içinde gerçeklemi olarak kabul edilmeyebilir ve yetkililerin, bu satışların uzun bir dönem süresince büyük miktarlarda yapıldığını ve satış fiyatlarının makul bir süre içinde tüm maliyetleri karşılamayacağını tesbit etmeleri halinde, normal değerin tesbitinde dikkate alınmayabilir. Satış esnasında birim maliyetlerden düşÃ¼k olan fiyatlar, soruşturmanın kapsadığı dönemde birim maliyetin ağırlıklı ortalamasından yüksek ise, bu fiyatların makul bir süre içinde maliyetleri karşıladığı kabul edilecektir.


  2.2.1.1 Paragraf 2 uyarınca maliyetler, normal olarak kayıtların ihracatçı ülkede genel olarak kabul edilen muhasebe ilkelerine uygun olması ve incelenmekte olan ürünün üretimi ve satışı ile ilgili maliyetleri makul ölçüde yansıtması kaydıyla hakkında soruşturma yapılan ihracatçı veya üretici tarafından tutulan kayıtlar esas alınarak hesaplanacaktır. Yetkililer, ihracatçı veya üreticnin soruşturma sırasında sundukları da dahil, uygun maliyet bölüşÃ¼müyle ilgili bütün delilleri, sözkonusu bölüşÃ¼m tiplerinin, özellikle uygun amortisman ve yıpranma sürelerinin oluşturulması ile, sermaye harcamaları ve diğer gelişme giderlerine girişildiği dönemlerde ihracatçı veya üretici tarafından geleneksel olarak kullanılmış bulunması şartıyla dikkate alacaktır. Bu alt-paragraf kapsamında maliyet bölüşÃ¼münde yansıtılmamış olmak kaydıyla, gelecek veya halihazır üretimin yararlandığı yenilenemeyen maliyet unsurları için veya soruşturmanın kapsadığı dönemde üretime başlama faaliyetlerinin maliyetleri etkilediği hallerde, maliyetler uygun bir ekilde ayarlanacaktır..


  2.2.2 Paragraf 2 uyarınca, idari, satış ve genel gider tutarları ile kar tutarları, soruşturma kapsamındaki ihracatçı veya üretici tarafından benzer ürünün normal ticari işlemler içinde üretimi ve satışıyla ilgili güncel verilere dayandırılacaktır. Bu tutarların bu esasa göre belirlenememesi halinde, sözkonusu tutarlar aşağıdakiler esas alınarak tesbit edilebilir:

  (i) Aynı genel kategorideki ürünlerin menşe ülkenin iç piyasasında üretimi ve satışı için sözkonusu ihracatçı veya üretici tarafından gerçekleştirilen ve harcanan güncel tutarlar;

  (ii) soruşturmaya tabi diğer ihracatçılar veya üreticiler tarafından benzer ürünün menşe ülkenin iç piyasasında üretimi ve satışı için gerçekleştirilen ve harcanan gerçek tutarların ağırlıklı ortalaması;

  (iii) bu şekilde tesbit edilen kar tutarının başka ihracatçılar veya üreticiler tarafından benzer ürünlerin menşe ülkenin iç piyasasında satışında normal olarak gerçekleştirilen karı aşmaması koşuluyla makul bir baka yöntem.


  2.3 İhraç fiyatının belli olmadığı durumlarda veya ihracatçı ile ithalatçı veya üçüncü bir taraf arasında ortaklık veya telafi edici bir düzenleme bulunması nedeniyle yetkili mercilerin ihraç fiyatını güvenilir bulmadığı durumlarda, ihraç fiyatı, ithal ürünlerin bağımsız bir alıcıya ilk kez yeniden satıldığı fiyat esas alınarak veya ürünler bağımsız bir alıcıya yeniden satılmadığı veya ithal edildiği koşullarla yeniden satılmadığı takdirde, yetkililerce belirlenecek makul bir esasa göre tesbit edilecektir.


  2.4 İhracat fiyatı ile normal değer arasında adil bir karşılaştırma yapılacaktır. Bu karşılaştırma aynı ticari aşamada, normal olarak fabrika çıkış aşamasında ve yapılan satışlar için mümkün olduğu ölçüde aynı zamanda yapılacaktır. Satış şartları ve koşullarında, vergilendirmede, ticari aşamalarda, miktarlarda, fiziksel özelliklerdeki farklılıklar ve fiyatların karşılaştırılabilirliğini etkilediği belirlenen diğer farklılıklar da dahil olmak üzere, fiyatların karşılaştırılmasını etkileyen değişiklikler her seferinde gerektiği gibi dikkate alınacaktır. Paragraf 3'de anılan durumlarda, gümrük vergileri ve diğer vergiler de dahil olmak üzere, ithalat ile yeniden satış arasındaki sürede yapılan masraflar ve tahakkuk eden karlar da dikkate alınmalıdır. Böylesi durumlarda fiyat karşılaştırması etkilenmiş olursa, yetkililer normal değeri, belirlenen ihraç fiyatının ticari aşamaya eşdeğer bir ticari aşamada tesbit edecekler veya bu paragraf kapsamında öngörüldüğü gibi gerekli hususları dikkate alacaklardır. Yetkililer sözkonusu taraflara adil bir karşılaştırma yapmak için gerekli bilgilerin neler olduğunu bildirecekler ve tarafları makul olmayan kanıtlama külfetine sokmayacaklardır.


  2.4.1 Paragraf 4 kapsamında yapılacak karşılaştırma para birimlerinin çevrilmesini gerektirdiğinde, bu çevirme işlemi satış tarihinde geçerli olan döviz kuru kullanılarak yapılacaktır, ancak şu koşulla ki, vadeli döviz piyasasında döviz satışı sözkonusu ihracat satışı ile doğrudan bağlantılı ise, vadeli satıştaki döviz kuru kullanılacaktır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkate alınmayacak ve yetkililer herhangi bir soruşturmada, ihraç fiyatlarını soruşturma esnasında döviz kurlarındaki sürekli hareketi yansıtacak şekilde ayarlatmaları için ihracatçılara en az 60 gün tanıyacaklardır.


  2.4.2 Paragraf 4'de yer alan adil karşılaştırma şartını yöneten hükümlere tabi olarak, soruşturma sırasında damping marjlarının mevcudiyeti normal olarak, normal değerin ağırlıklı ortalaması karşılaştırılabilir tüm ihracat işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile karşılaştırılarak veya işlem bazında normal değer ile ihraç fiyatları karşılaştırılarak tesbit edilecektir. Yetkililerin değişik alıcılar, bölgeler veya zaman süreleri esnasında önemli ölçüde değişiklik gösteren bir ihraç fiyatı biçimi olduğunu tesbit etmeleri halinde veya bu değişikliklerin ağırlıklı ortalama bazında veya işlem bazında bir karşılaştırma yapılarak uygun biçimde neden dikkate alınmadığı konusunda bir açıklama yapılması halinde, ağırlıklı ortalama esasına göre tesbit edilen normal bir değer ayrı ayrı ihracat işlemlerinin fiyatları ile karşılaştırılabilir.


  2.5 Ürünler menşe ülkeden doğrudan ithal edilmeyip, ürünleri ithal eden Üye'ye aracı bir ülkeden ihraç edildikleri takdirde, ürünlerin ihracatçı ülkeden ithalatçı Üyeye satış fiyatı normal olarak ihracatçı ülkedeki mukayese edilebilir fiyatla karşılaştırılacaktır. Ancak, örneğin ürünlerin ihracatçı ülkede yalnızca transit olarak yüklenmesi halinde, veya bu ürünlerin ihracat ülkesinde üretilmemiş olması halinde, veya ihracat ülkesinde bu ürünler için karşılaştırılabilir bir fiyat olmaması halinde, menşe ülkedeki fiyatla karşılaştırma yapılabilir.


  2.6 Bu Anlaşma'da kullanılan "benzer ürün" ("produit similaire") terimi, aynı özellikleri taşıyan bir ürün, bir başka deyişle sözkonusu ürüne her yönüyle benzer bir ürün, veya böyle bir ürün mevcut değilse, her açıdan benzer olmamakla birlikte, sözkonusu ürün özelliklerine yakın benzerlik gösteren özelliklere sahip bir başka ürün anlamında yorumlanacaktır.


  2.7 Bu Madde, GATT 1994, Ek I, Madde VI, paragraf 1'de yer alan İkinci Ek Hükme halel getirmez.


  Madde 3 Zarar Tesbiti


  3.1 GATT 1994 Madde VI amaçlarıyla yapılacak bir zarar tesbiti olumlu delile dayanacak ve (a) dampingli ithal ürün hacminin ve dampingli ithal ürünlerin, iç piyasada benzer ürünlerin fiyatı üzerindeki etkisinin ve (b) bu ithalatın sonuçta bu ürünlerin yerli üreticileri üzerindeki etkisinin nesnel bir incelemesini içerecektir.


  3.2 Soruşturmayı yürüten yetkililer, dampingli ithal ürün hacmi ile ilgili olarak, dampingli ithalatta mutlak anlamda veya ithalatı yapan Üye'nin üretim veya tüketimine göreli olarak, önemli miktarda bir artış olup olmadığını inceleyeceklerdir. Soruşturmayı yürüten yetkililer, dampingli ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, İthalatçı Üye'nin benzer ürün fiyatı ile karşılaştırıldığında, dampingli ithal ürünlerde önemli ölçüde bir fiyat baskısı yapılıp yapılmadığını veya bu tür ithalatın etkisinin fiyatları önemli ölçüde düşÃ¼rmek mi yoksa aksi takdirde meydana gelmiş olacak fiyat artışlarını önemli ölçüde engellemek mi olduğunu inceleyeceklerdir. Bu etkenlerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir.


  3.3 Herhangi bir ürünün birden fazla ülkeden yapılan ithalatı damping soruşturmalarına aynı zamanda tabi tutulduğunda, soruşturmayı yürüten yetkililer yalnızca (a) her ülkeden yapılan ithalat için tesbit edilen damping marjının Madde 5, paragraf 8'de tanımlanan önemsiz miktardan daha fazla olduğunu ve her ülkeden ithal edilen toplam ürün hacminin ihmal edilemeyecek düzeyde olduğunu ve (b) ithal ürünler arasındaki rekabet koşullarının ve ithal ürünler ile benzer yerli ürünler arasındaki rekabet koşullarının ışığında ithalatın etkisinin toplu bir değerlendirmesini yapmanın uygun olduğunu tesbit ettikleri takdirde, bu ithalatın etkilerini toplu olarak değerlendirebilirler.


  3.4 Damping uygulanan ithalatın ilgili üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesi, satış, kar, üretim, pazar payı, üretkenlik, yatırım getirisi veya kapasite kullanımında gerçek ve olası azalma; yurtiçi fiyatları etkileyen faktörler; damping marjının büyüklüğü; nakit akışı, stok, istihdam, ücretler, büyüme, sermayeyi veya yatırımları arttırma yeteneği üzerindeki gerçek ve olası olumsuz etkiler de dahil olmak üzere, sanayinin durumu ile ilgili tüm ekonomik faktörlerin ve indekslerin değerlendirilmesini kapsayacaktır. Bu liste ayrıntılı değildir ve bu faktörlerden biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir.


  3.5 Dampingli ithalatın, paragraf 2 ve 4'de belirtilen damping etkileri nedeniyle bu Anlaşma'daki anlamıyla zarara neden olduğu gösterilmelidir. Dampingli ithalatla üretim dalının zarar görmesi arasındaki nedensel ilişkinin gösterilmesi, yetkililer önünde ilgili tüm delillerin incelenmesine dayandırılmalıdır. Yetkililer, üretim dalına aynı zamanda zarar veren, dampingli ithalat dışında bilinen diğer faktörleri de inceleyeceklerdir. Bu diğer faktörlerin neden olduğu zararlar dampingli ithalata atfedilmemelidir. Bu açıdan ilgili olabilecek faktörler, diğerlerinin yanısıra, dampingli fiyattan satılmayan ithal ürün hacmi ve fiyatlarını, talebin azalmasını veya tüketim biçimlerindeki değişiklikleri, yabancı ve yurtiçi üreticilerin ticareti kısıtlayıcı uygulamalarını ve bunlar arasındaki rekabeti, teknolojideki gelişmeleri ve üretim dalının ihracat performansını ve üretkenliğini kapsar.


  3.6 Mevcut veriler üretim süreci, üreticilerin satışları ve karları gibi kriterlere dayalı olarak benzer ürünün yerli üretiminin ayrı olarak tesbitine olanak sağladığında, dampingli ithalatın etkisi benzer ürünün yerli üretimi ile ilişkili olarak değerlendirilecektir. Bu tür üretimin ayrı olarak tesbiti mümkün olmadığında, dampingli ithalatın etkileri, gerekli bilgilerin temin edilebileceği ve benzer ürünü içeren en dar ürün grubunun veya çeşitlerinin üretimi incelenerek değerlendirilecektir.


  3.7 Esaslı zarar tehdidinin tesbiti yalnızca iddialara, tahminlere veya uzak olasılıklara değil maddi delillere dayandırılacaktır. Dampingin zarara neden olacağı bir ortamı yaratacak koşullardaki değişiklikler önceden açıkça sezilebilmeli ve meydana gelmesi yakın olmalıdır. Yetkililer maddi zarar tehdidinin mevcut olup olmadığını tesbit ederken, diğerlerinin yanısıra, aşağıdaki türde etkenleri dikkate almalıdırlar:


  (i) ithalatta büyük ölçüde artış ihtimalini gösteren, iç piyasaya dampingli ithalatta önemli bir artış oranı;

  (ii) ilave ihracatı emebilecek başka ihracat pazarlarının olduğu dikkate alınarak, ithalatçı Üye'nin pazarına dampingli ihracatta büyük ölçüde artış olması ihtimalini gösteren, ihracatçının yeterli ölçüde ve serbestçe elden çıkartılabilir bir kapasitesi bulunması veya kapasitesinde vukuu yakın önemli ölçüde bir artış olması;

  (iii) yurtiçindeki fiyatlar üzerinde önemli ölçüde azaltıcı veya fiyat artışlarını önleyici etkisi olabilecek ve büyük bir olasılıkla gelecekteki ithalat talebini arttırabilecek fiyatlarla ithalat yapılması;

  (iv) soruşturmaya konu ürün stoklarının incelenmesi.


  Bu etkenlerden hiçbiri tek başına kesin biçimde belirleyici bir yargıya temel teşkil edecek olmamakla birlikte, bu faktörler bir bütünlük içinde ele alındığında, daha fazla dampingli ihracat yapılmasının yakın ve muhakkak olduğu ve koruyucu önlem alınmadığı takdirde, maddi zarar meydana geleceği sonucunu doğurmalıdır.


  3.8 Dampingli ithalat nedeniyle zarar tehlikesi olan durumlarda, dampinge karşı önlemlerin uygulanması büyük bir dikkatle düşÃ¼nülmeli ve kararlaştırılmalıdır.
  Madde 4

  Yerli Sanayi Tanımı


  4.1 Bu Anlaşma'da "yerli üretim dalı" terimi, aşağıdaki durumlar dışında, benzer ürünlerin yerli üreticilerinin tümü veya toplu ürün üretimleri bu ürünlerin toplam yerli üretiminin önemli bir kısmını oluşturan üreticiler olarak yorumlanacaktır:


  (i) üreticiler, ihracatçılarla veya ithalatçılarla ilişkili olduklarında veya kendileri dampingli olduğu iddia edilen ürünün ithalatçısı olduklarında, "üretim dalı" terimi geri kalan üreticiler olarak yorumlanacaktır;

  (ii) istisnai koşullarda herhangi bir Üye'nin toprakları, sözkonusu üretim için iki veya daha fazla sayıda rekabet piyasasına bölünebilir ve aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde her piyasadaki üreticiler ayrı bir sanayi olarak kabul edilebilirler: (a) bu tür piyasadaki üreticiler sözkonusu ürün üretiminin tamamını veya tamamına yakın kısmını bu piyasada satıyorlarsa ve (b) bu piyasadaki talebin büyük bir kısmını ülke topraklarının başka yerlerinde bulunan sözkonusu ürün üreticileri karşılamıyorsa.


  Bu koşullarda, dampingli ithalatın böyle tek bir piyasada yoğunlaşmış olması ve dampingli ithalatın bu piyasadaki üretimin tamamının veya tamamına yakın kısmının üreticilerine zarar vermesi şartıyla, üretim dalının bütününün büyük bir bölümü zarar görmese bile, zarar verildiği tesbit edilebilir.


  4.2 Yerli sanayi, belirli bir bölgedeki, bir başka deyişle paragraf 1 (ii)'de tanımlanan piyasadaki üreticiler olarak yorumlandığında, dampinge-karşı vergiler yalnızca nihai olarak tüketilmek üzere bu bölgeye gönderilen sözkonusu ürünlere tarhedilecektir. İthalatçı Üye'nin anayasası dampinge-karşı vergilerin bu esasa göre uygulanmasına izin vermediği takdirde, İthalatçı Üye yalnızca aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde dampinge-karşı vergilerini herhangi bir sınırlama olmaksızın tarhedebilir: (a) ihracatçılara bölgeye dampingli fiyatla yapılan ihracatı durdurma veya aksi takdirde Madde 8 uyarınca teminat verme fırsatı tanınmış olması ve yeterli teminatın derhal verilmemesi, ve (b) bu tür vergilerin yalnızca, sözkonusu bölgeye ürün arz eden belirli üreticilerin ürünlerine tarhedilememesi.


  4.3 GATT 1994 Madde XXIV. paragraf 8 (a) hükümleri kapsamında iki veya daha fazla sayıda ülke birleşik tek bir pazar özelliklerine sahip olacak şekilde bir entegrasyon düzeyine ulaştığında, tüm entegrasyon bölgesindeki sanayi, paragraf 1'de anılan üretim dalı olarak kabul edilecektir.


  4.4 Bu Maddeye, Madde 3, paragraf 6 hükümleri uygulanacaktır.


   Sayfa : 1/4
   1234>