• Koruma Önlemleri Hukuku / Yayınlarımız

 • GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI 1994'ÜN VI ncı MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

  • Sayfa : 3/4
   <1234>

  Madde 9

  Dampinge Karşı Vergilerin Uygulanması ve Tahsil Edilmesi


  9.1 Verginin uygulanması için tüm koşulların yerine geldiği durumlarda dampinge karşı verginin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin karar ve uygulanacak dampinge karşı vergi tutarının damping marjı kadar veya daha az olmasına ilişkin karar, ithalatçı Üye yetkililerince verilecek kararlardır. Bütün üyelerin ülkelerinde verginin uygulanmasına izin verilmesi ve bu tür daha düşÃ¼k verginin üretim dalının uğradığı zararı telafi etmeye yetmesi halinde verginin marjdan daha düşÃ¼k olması arzu edilir.


  9.2 Herhangi bir ürün için bir dampinge karşı vergi uygulandığında, bu vergi her seferinde uygun tutarlar halinde ve bu Anlaşma kapsamında fiyat taahhütlerinin kabul edildiği kaynaklardan yapılan ithalat dışında, bu ürünün bütün kaynaklardan dampingli olduğu ve zarara neden olduğu tesbit edilen ithalatında ayrımcı olmayan bir esasa göre tahsil edilecektir. Yetkili merciler ilgili ürünün tedarikçisinin veya tedarikçilerinin adını belirteceklerdir. Ancak aynı ülkede birçok tedarikçi mevcutsa ve bu tedarikçilerin tümünün adını vermek mümkün değilse, yetkililer ilgili tedarikçi ülkenin adını belirtebilirler. Birden fazla ülkede birçok tedarikçinin sözkonusu olduğu durumlarda, yetkililer ilgili bütün tedarikçilerin adını veya bu mümkün olmadığında, ilgili bütün tedarikçi ülkeleri belirtebilirler.


  9.3 Dampinge karşı vergi tutarı, Madde 2 kapsamında belirlenen damping marjını aşmayacaktır.


  9.3.1 Dampinge karşı vergi tutarı geçmişe yönelik olarak belirlendiğinde, dampinge karşı vergilerin kesin ödeme yükümlülüğünün tesbiti mümkün olan en kısa zamanda ve dampinge karşı vergi tutarının kesin olarak tesbit edilmesinin talep edildiği tarihten sonra normal olarak 12 ay içinde ve hiçbir şekilde 18 ayı geçmeyecek şekilde yapılacaktır Geri ödemeler derhal ve normal olarak, bu alt-paragrafa uygun olarak kesin ödeme yükümlülüğünün tesbitinden sonra en fazla 90 gün içinde yapılacaktır. Her halükarda 90 gün içinde geri ödeme yapılmadığı takdirde, yetkililer talep edildiğinde bir açıklama yapacaklardır.


  9.3.2 Dampinge-karşı vergi tutarı ileriye yönelik olarak tesbit edildiğinde damping marjından daha fazla ödenmiş vergilerin talep edildiğinde derhal geri ödenmesi sağlanacaktır. Gerçek damping marjından daha fazla ödenmiş bu tür vergiler normal olarak, dampinge-karşı vergiye tabi ürün ithalatçısının destekleyici delillerle birlikte geri ödeme talebinde bulunduğu tarihten sonra 12 ay içinde ve hiçbir şekilde 18 ayı geçmemek üzere geri ödenecektir. İzin verilmiş geri ödeme normal olarak yukarıda anılan karardan sonra 90 gün içinde yapılmalıdır.


  9.3.3 Yetkili merciler, ihraç fiyatı 2'nci Maddenin 3'üncü paragrafına uygun olarak oluşturulurken geri ödeme yapılıp yapılmayacağını ve geri ödeme miktarını belirlerlerken, normal değerdeki herhangi bir değişikliği, ithalat ile yeniden satış arasında yapılan masraflardaki değişiklikleri ve daha sonraki satış fiyatlarında yansıtılan yeniden satış fiyatındaki herhangi bir hareketi dikkate almalı ve ihraç fiyatının kesin delili sunulduğunda, ödenmiş olan dampinge-karşı vergi tutarı için hiçbir kesinti yapmadan ihraç fiyatını hesaplamalıdırlar.


  9.4 Yetkili merciler, soruşturmalarını 6'ncı Maddenin 10'uncu paragrafının ikinci cümlesine uygun olarak sınırlı tuttuklarında, soruşturmaya dahil olmayan ihracatçılardan veya üreticilerden yapılan ithalata uygulanan dampinge-karşı vergiler yetkililerin işbu paragraf uyarınca sıfır veya “de minimis” marjları ve 6’ncı maddenin 8’inci paragrafında belirtilen koşullarda tespit edilen marjları dikkate almamaları şartıyla aşağıdakileri aşmayacaktır:

  (i) seçilmiş ihracatçılar veya üreticilerle ilgili olarak tesbit edilen ağırlıklı ortalama damping marjı veya,

  (ii) dampinge karşı vergileri ödeme yükümlülüğü ileriye yönelik normal değer esas alınarak hesaplandığında, seçilmiş ihracatçıların veya üreticilerin ağırlıklı ortalama normal değeri ile tek tek incelenmeyen ihracatçıların veya üreticilerin ihraç fiyatları arasındaki fark; Yetkililer, Madde 6 alt-paragraf 10.2'de öngörüldüğü gibi soruşturma süresi esnasında gerekli bilgileri vermiş olan ve soruşturmaya dahil olmayan ihracatçılardan veya üreticilerden yapılan ithalata ayrı ayrı vergiler veya normal değerler uygulayacaklardır.


  9.5 Herhangi bir ürün, ithalatçı bir Üyenin ülkesinde dampinge karşı vergilere tabi ise, aşağıda anılan ihracatçıların veya üreticilerin ihracatçı ülkede ürün için dampinge karşı vergilere tabi olan herhangi bir ihracatçı veya üretici ile ilgilerinin olmadığını gösterebilmeleri koşuluyla yetkililer, sözkonusu ihraç ülkesinde bulunan ve soruşturma süresi esnasında ürünü ithalatçı Üyeye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticiler için ayrı ayrı damping marjlarını tesbit etmek amacıyla derhal bir gözden geçirme yapacaklardır. Bu tür gözden geçirme, ithalatçı Üyenin ülkesinde normal vergi tesbitine ve gözden geçirme işlemlerine kıyasla hızlandırılmış şekilde başlatılacak ve yürütülecektir. Gözden geçirme sürmekte iken, bu ihracatçılardan veya üreticilerden yapılan ithalata hiçbir dampinge karşı vergi uygulanmayacaktır. Ancak yetkililer, bu gözden geçirme sonucunda bu ihracatçılar veya üreticiler açısından bir damping tesbiti yapılması halinde, dampinge-karşı vergilerin gözden geçirmenin başladığı tarihe kadar geçmişe yönelik olarak uygulanabilmesini sağlamak için vergi tesbitini yapmayabilir ve/veya teminat isteyebilirler.


  Madde 10

  Geçmie Yönelik Uygulama


  10.1 Geçici önlemler ve dampinge-karşı vergiler yalnızca, sırasıyla Madde 7 paragraf 1 ve Madde 9 paragraf 1 kapsamında alınan kararlar yürürlüğe girdikten sonra tüketim için girişi yapılan ürünlere, bu Maddede belirtilen istisnalara tabi olarak, uygulanacaktır.


  10.2 Kesin zarar tesbiti (Zarar tehdidi tesbiti veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak geciktirildiğinin tesbiti değil) yapıldığında veya kesin bir zarar tehdidinin tesbit edilmesi halinde, geçici önlemlerin yokluğunda dampingli ithalatın etkisi zarar tesbitine yol açmış olacaksa, dampinge karşı vergiler, eğer varsa, geçici önlemlerin uygulanmış olduğu süre için geçmişe yönelik olarak uygulanabilir.


  10.3 Dampinge karşı vergi, ödenmiş veya ödenecek olan geçici vergiden veya teminat amacıyla yaklaşık olarak hesaplanmış tutardan daha yüksekse, aradaki fark tahsil edilmeyecektir. Dampinge karşı vergi ödenmiş veya ödenecek olan geçici vergiden veya teminat amacıyla yaklaşık olarak hesaplanan tutardan daha düşÃ¼kse, aradaki fark duruma göre geri ödenecek veya vergi yeniden hesaplanacaktır.


  10.4 Paragraf 2'de öngörülen durum dışında, (henüz herhangi bir zarar meydana gelmemiş olmakla birlikte) maddi zarar tehdidi veya fiziki gecikme tesbit edildiğinde, dampinge karşı vergi yalnızca zarar veya fiziki olarak geciktirme tehdidinin tesbit edildiği tarihten itibaren uygulanabilir; geçici önlemlerin uygulandığı süre esnasında yatırılmış nakit para süratle geri ödenecek ve borç senetleri serbest bırakılacaktır.


  10.5 Nihai belirlemenin olumsuz olması halinde, geçici önlemlerin uygulandığı süre esnasında yatırılmış nakit para süratle geri ödenecek ve borç senetleri serbest bırakılacaktır.


  10.6 Yetkili merciler sözkonusu dampingli ürünle ilgili olarak aşağıdaki hususları tesbit ettikleri takdirde, geçici önlemlerin uygulandığı tarihten itibaren en fazla 90 gün önce tüketim için girişi yapılmış ürünlere dampinge-karşı vergi uygulanabilir:

  (i) zarara yol açan damping daha önce de yapılmıştır veya ithalatçı ihracatçının damping uyguladığının ve bu dampingin zarar vereceğinin farkındadır veya farkında olması gerekir ve

  (ii) zararın nedeni göreli olarak kısa bir süre içinde bir ürünün yoğun dampingli ithalatıdır ve dampingli ithalat hacminin, zamanlamasının ve (ithal ürün stoklarının süratle dolması gibi) diğer koşulların ışığında, bu durumun uygulanacak dampinge-karşı verginin telafi edici etkisini muhtemelen ciddi biçimde baltalayacaktır, ancak şu koşulla ki, ilgili ithalatçılara görüş bildirme fırsatı tanınmış olmalıdır.


  10.7 Yetkili merciler herhangi bir soruşturmayı başlattıktan sonra, paragraf 6'da belirtilen koşulların gerçekleştiği konusunda yeterli delile sahip olduklarında, değer sabitleştirilmesi gibi, dampinge-karşı vergilerin paragraf 6'da öngörüldüğü şekilde geçmişe yönelik olarak tahsil edilmesi için gerekli olabilecek önlemleri alabilirler.


  10.8 Soruşturmanın başladığı tarihten önce tüketim için girişi yapılmış ürünlere paragraf 6'ya göre geçmişe yönelik olarak hiçbir vergi uygulanmayacaktır.
  Madde 11

  Dampinge-Karşı Vergilerin ve Fiyat Taahhütlerinin Süresi

  ve Yeniden Gözden Geçirilmesi


  11.1 Dampinge-karşı vergiler yalnızca, zarara neden olan dampingi önlemek için gerekli olduğu sürece ve gerekli olduğu ölçüde yürürlükte kalacaktır.


  11.2 Yetkili merciler, haklı bir neden bulunduğu takdirde, kendi girişimleriyle veya dampinge-karşı verginin uygulanmaya başlamasından itibaren makul bir sürenin geçmiş olması koşuluyla, yeniden gözden geçirme gereksinimini onaylayan olumlu bilgileri sunan ilgili bir tarafın talebi üzerine vergi uygulamasının devam etme gereğini yeniden gözden geçireceklerdir. İlgili taraflar yetkili mercilerden vergi uygulamasını sürdürmenin dampingi bertaraf etmek için gerekli olup olmadığını, verginin kaldırılması veya değiştirilmesi halinde veya her iki durumda zararın devam etmesinin veya tekrar meydana gelmesinin olası olup olmadığını soruşturmalarını talep etme hakkına sahip olacaklardır. Bu paragraf kapsamında gerçekleştirilen yeniden gözden geçirme işlemi sonucunda yetkili mercilerin dampinge-karşı verginin artık haklı bir nedene dayanmadığını tesbit etmeleri halinde, vergi uygulamasına derhal son verilecektir.


  11.3 Paragraf 1 ve 2 hükümlerine rağmen, yetkili merciler bu tarihten önce makul bir süre içinde üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına usulüne uygun olarak doğrulanmış bir talep üzerine veya kendi girişimleriyle bu tarihten önce başlamış bir gözden geçirmede verginin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunu tesbit etmedikçe, dampinge karşı vergiler uygulanmaya başladığı tarihten itibaren (veya bu gözden geçirme hem dampingi hem de zararı kapsıyorsa, paragraf 2 kapsamında veya bu paragraf kapsamında en son gözden geçirme tarihinden itibaren) beş yılı geçmeyen bir tarihte sona erdirilecektir. Bu gözden geçirmenin sonucu alınıncaya kadar vergi yürürlükte kalabilir.


  11.4 Bu Madde kapsamında yapılan gözden geçirmelere 6'ncı Maddenin delil ve usulle ilgili hükümleri uygulanacaktır. Bu tür gözden geçirmeler süratle yapılacak ve normal olarak gözden geçirmenin başladığı tarihten itibaren 12 ay içinde sonuçlandırılacaktır.


  11.5 Bu Madde hükümleri, Madde 8 uyarınca kabul edilen fiyat taahhütlerine, ayrıntılarda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanacaktır.


  Madde 12

  Genel Duyuru ve Tesbitlerle İlgili Açıklama


  12.1 Yetkili merciler Madde 5'e uygun olarak bir damping soruşturmasının başlatılmasını haklı kılacak yeterli delil bulunduğuna kanaat getirdikleri takdirde, ürünleri bu soruşturmaya konu olan Üye veya Üyeler ve soruşturmayı yapan yetkililerce bu konuda menfaati olduğu bilinen ilgili diğer taraflar bu durumdan haberdar edilecek ve bu konuda ilan yapılacaktır.


  12.1.1 Bir soruşturmanın başlatıldığına ilişkin ilanda aşağıdaki hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak veya bu bilgiler ayrı bir rapor halinde sunulacaktır

  (i) ihracatçı ülke veya ülkelerin ve ilgili ürünün adı;

  (ii) soruşturmanın başlangıç tarihi;

  (iii) başvuruda damping iddiasının dayandığı esas;

  (iv) zarar iddiasında esas alınan etkenlerin özeti;

  (v) ilgili taraflara ait beyanların gönderileceği adres;

  (vi) ilgili taraflara görüşlerini bildirmeleri için tanınan zaman sınırları.


  12.2 Olumlu veya olumsuz ön veya nihai belirleme, Madde 8'e uygun olarak bir taahhüdü kabul etme kararı, böyle bir taahhüdün sona ermesi ve dampinge-karşı vergi uygulamasının sona erdirilmesi ilan edilecektir. Bu şekildeki her bildirimde, soruşturmayı yapan merciler tarafından önemli görülen hukuki ve maddi hususlarla ilgili tüm konularda elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar yeterince ayrıntılı bir biçimde açıklanacak veya ayrı bir rapor halinde sunulacaktır. Bu tür bildirim ve raporlar ürünleri bu tesbit veya taahhüdün konusu olan Üyeye veya Üyelere ve bu konuda menfaati olduğu bilinen ilgili diğer taraflara gönderilecektir.


  12.2.1 Geçici önlemlerin uygulanmasına ilişkin ilanda damping ve zararla ilgili ön belirlemeler konusunda yeterince ayrıntılı açıklamalar bulunacak ve iddiaların kabul edilmesine ve reddedilmesine yol açan maddi ve hukuki hususlara değinilecek veya bunlar ayrı bir rapor halinde sunulacaktır. Gizli bilgilerin korunması gereği yeterince dikkate alınarak böyle bir bildirim veya raporda özellikle aşağıdaki hususlara yer verilecektir:


  (i) tedarikçilerin veya bu mümkün olmadığında ilgili tedarikçi ülkelerin adları;

  (ii) ürünün gümrük idaresi için yeterli bir tanımı;

  (iii) tesbit edilen damping marjları ve Madde 2 kapsamında normal değerin ve ihraç fiyatının belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan metodoloji ile ilgili nedenlerin tam bir açıklaması;

  (iv) Madde 3'de belirtilen zarar tesbiti ile ilgili görüler;

  (v) bu tesbitin yapılmasına yol açan temel nedenler.


  12.2.2 Dampinge-karşı verginin uygulanmasını veya bir fiyat taahhüdünün kabul edilmesini öngören olumlu bir tesbit yapılması halinde, bir soruşturmanın kapatıldığına veya ertelendiğine ilişkin ilanda, gizli bilgilerin korunması yükümlülüğü yeterince dikkate alınarak, maddi ve hukuki konularla ilgili tüm bilgiler ve kesin önlemlerin uygulanmasına veya bir fiyat taahhüdünün kabul edilmesine yol açan nedenler bulunacak veya bunlar ayrı bir rapor halinde sunulacaktır. Bu bildirim veya raporda özellikle alt-paragraf 2.1'de tanımlanan bilgilere, ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından ileri sürülen iddialar veya hak taleplerinin kabul edilme veya reddedilme nedenlerine ve Madde 6 alt-paragraf 10.2 uyarınca alınan kararların temeline yer verilecektir.


  12.2.3 Madde 8'e uygun olarak bir taahhüdün kabul edilmesinden sonra bir soruşturmanın kapatıldığına veya ertelendiğine ilişkin ilanda bu taahhüdün gizli olmayan kısmına yer verilecek veya bu kısım ayrı bir rapor şeklinde sunulacaktır.


  12.3 Bu Madde hükümleri Madde 11'e uygun olarak gerçekleştirilen gözden geçirmelerin başlatılmasına ve tamamlanmasına ve Madde 10 uyarınca vergilerin geçmişe yönelik olarak uygulanmasına ilişkin kararlara, ayrıntılarda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanacaktır.


   Sayfa : 3/4
   <1234>