• Koruma Önlemleri Hukuku / Yayınlarımız

 • GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI 1994'ÜN VI ncı MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

  • Sayfa : 2/4
   <1234>

  Madde 5

  Soruşturmanın Başlatılması ve Yürütülmesi


  5.1 Paragraf 6'da öngörülenler dışında, iddia edilen dampingin mevcudiyeti, derecesi ve etkisini tesbit etmek için, üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılan yazılı başvuru üzerine bir soruşturma başlatılacaktır.


  5.2 Paragraf 1 kapsamında yapılan başvuru, (a) damping, (b) bu Anlaşma'da yorumlandığı şekliyle GATT 1994, Madde VI'daki anlamda zarar ve (c) dampingli ithalatla iddia edilen zarar arasında nedensel bir ilişki ile ilgili delilleri içerecektir. İlgili delillerle tevsik edilmeyen basit bir iddianın bu paragraf gereklerini yerine getirecek yeterlilikte olduğu düşÃ¼nülemez. Başvuruda başvuru sahibinin makul olarak temin edebileceği aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:


  i) başvuranın kimliği ve başvuran tarafından üretilen benzer ürün hacmi ve değeri ile ilgili bir açıklama. Yazılı başvuru üretim dalı adına yapıldığında, başvuruda benzer ürünün bilinen bütün yerli üreticilerinin (veya benzer ürünün yerli üretici birliklerinin) bir listesi verilerek ve eğer mümkünse, bu üreticilerin faaliyet alanına giren benzer ürünün yerli üretim hacmi ve değeri ile ilgili bir açıklama yapılarak, adına başvuru yapılan sanayi tanıtılmalıdır;

  (ii) dampingli olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir tanımı, sözkonusu menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen her ihracatçının veya yabancı üreticinin kimliği ve sözkonusu ürünü ithal ettiği bilinen şahısların bir listesi;

  (iii) menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerin iç piyasalarında tüketilmek üzere ayrıldığında sözkonusu ürünün satıldığı fiyatlarla ilgili bilgi (veya, uygun ise, ürünün menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerden üçüncü ülke veya ülkelere satış fiyatı veya üretim maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tesbit edilen fiyat ile ilgili bilgi) ve ihraç fiyatları ile ilgili veya, uygun ise, ürünün ithalatçı Üye'nin topraklarında bağımsız bir alıcıya ilk kez yeniden satış fiyatları ile ilgili bilgi;


  (iv) dampingli olduğu iddia edilen ithalat hacminin gelişimi ile, bu ithalatın iç piyasada benzer ürün fiyatları üzerindeki etkisi ile ve Madde 3 paragraf 2 ve 4'de listelenenler gibi, üretim dalının durumu ile ilişkili, ilgili faktör ve indekslerle gösterildiği gibi, ithalatın üretim dalı üzerinde sonuçtaki etkisi ile ilgili bilgi.


  5.3 Yetkililer bir soruşturmanın başlatılması için yeterli delil olup olmadığını belirlemek üzere başvuru beraberinde verilen delillerin doğruluğunu ve yeterliliğini inceleyeceklerdir.


  5.4 Yetkililer, benzer ürünün yerli üreticileri tarafından başvuruya ne ölçüde destek verildiği veya karşı çıkıldığına ilişkin bir soruşturmayı esas alarak, başvurunun üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapıldığını tesbit etmedikçe, paragraf 1 uyarınca soruşturma başlatılmayacaktır. Başvurunun toplu halde üretimleri, üretim dalının başvuruya destek veren veya karşı çıkan kısmı tarafından üretilen benzer ürünün toplam üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan yerli üreticiler tarafından desteklenmesi halinde, başvuru, "üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına" yapılmış sayılacaktır. Ancak, başvuruya açıkça destek veren yerli üreticilerin üretimi, üretim dalı tarafından üretilen benzer ürünün toplam üretiminin yüzde 25'inden az ise soruşturma başlatılmayacaktır.


  5.5 Soruşturmanın başlatılmasına karar verilmediği takdirde, yetkililer, soruşturmanın başlatılması için yapılan başvuruyu ilan etmekten kaçınacaklardır. Ancak, yetkililer uygun şekilde belgelenmiş bir başvuruyu aldıktan sonra ve soruşturmayı başlatmadan önce, ilgili ihracatçı Üye'nin hükümetini bu durumdan haberdar edeceklerdir.


  5.6 Yetkililer özel durumlarda, üretim dalı tarafından veya onun adına böyle bir soruşturmanın başlatılması için yazılı bir başvuru yapılmadan soruşturma başlatmaya karar verdikleri takdirde, bu soruşturmayı ancak, soruşturmanın başlatılmasını haklı kılacak olan, paragraf 2'de tanımlanan damping, zarar ve nedensel ilişki ile ilgili yeterli delili buldukları takdirde başlatacaklardır.


  5.7 Damping ve zarar delilleri (a) bir soruturmanın başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin karar ve (b) bundan sonra da, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak geçici önlemlerin uygulanabileceği en erken tarihten daha geç olmayan bir tarihte başlayan soruşturma sırasında aynı zamanda incelenecektir.


  5.8 Yetkililer soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdürülmesini haklı kılacak damping veya zararla ilgili yeterince delil olmadığı kanaatine vardıklarında, paragraf 1 kapsamında yapılan bir başvuru reddedilecek ve soruşturma derhal kapatılacaktır. Yetkililerce damping marjının çok düşÃ¼k olduğu "de minimis", veya gerçek veya olası dampingli ithalat hacminin veya zararın ihmal edilebilecek düzeyde olduğu tesbit edildiğinde soruşturma derhal kapatılacaktır. İhracat fiyatının belli bir yüzdesi ile ifade edilen damping marjı yüzde 2'den daha az olduğunda, dikkate alınmayabilecek addedilecektir. İthalatçı Üyenin benzer ürün ithalatının yüzde 3'ünden azını bireysel olarak gerçekleştiren ülkeler toplu olarak İthalatçı Üyenin benzer ürün ithalatının yüzde 7'sinden fazlasını gerçekleştirmediği sürece, belirli bir ülkeden yapılan dampingli ithalat hacminin ithalatçı Üye'nin benzer ürün ithalatının yüzde 3'ünden az olduğu tesbit edildiği takdirde, dampingli ithalat hacminin normal olarak ihmal edilebilecek düzeyde olduğu kabul edilecektir.


  5.9 Damping soruşturması ile ilgili işlemlerin yapılıyor olması fiili ithalat yapılmasını engellemeyecektir.


  5.10 Soruşturmalar, özel durumlar dışında bir yıl içinde sonuçlandırılacak ve başladıktan sonra hiçbir şekilde 18 aydan daha uzun sürmeyecektir.


  Madde 6

  Delil


  6.1 Herhangi bir damping soruşturmasında, yetkili mercilerin talep ettikleri bilgiler ilgili tüm taraflara bildirilecek ve kendilerine sözkonusu soruşturma açısından ilgili gördükleri tüm delilleri yazılı olarak sunmaları için yeterli fırsat tanınacaktır.


  6.1.1 Bir damping soruşturmasında kullanılan soru formlarının gönderildiği ihracatçılara veya yabancı üreticilere cevap vermeleri için en az 30 günlük bir süre tanınacaktır


  . 30 günlük sürenin uzatılması talebi uygun şekilde dikkate alınmalı ve gerekçe gösterildiğinde, uygun ise bu süre uzatımı verilmelidir.


  6.1.2 İlgili herhangi bir tarafça yazılı olarak sunulmuş deliller, gizli bilgilerin korunması yükümlülüğüne uymak kaydıyla, soruşturmaya katılan ilgili diğer taraflara derhal verilmelidir.


  6.1.3 İlgili merciler, soruşturma başlar başlamaz, Madde 5 paragraf 1 uyarınca alınan yazılı başvurunun tam metnini bilinen ihracatçılara ve ihracatçı üyenin yetkili mercilerine ve talep üzerine ilgili diğer taraflara vereceklerdir. Paragraf 5'de hükme bağlanan gizli bilgilerin korunması yükümlülüğü uygun şekilde dikkate alınacaktır.


  6.2 Damping soruşturması boyunca, ilgili tüm taraflar kendi menfaatlerini tam olarak savunma fırsatına sahip olacaklardır. Bu amaçla yetkili merciler karşıt görüşlerin sunulabilmesi ve iddiaları çürütücü savların ileri sürülebilmesi için talep edildiğinde ilgili tüm taraflara karşıt çıkarları olan taraflarla biraraya gelme fırsatı tanıyacaklardır. Bu tür fırsatlar tanınırken gizliliğin korunması gereği ve taraflar için uygunluk hususu dikkate alınmalıdır. Taraflar herhangi bir toplantıya katılmakla yükümlü olmayacaklar ve toplantıya katılmamaları durumları üzerinde olumsuz etki yapmayacaktır. Geçerli bir mazeret olması halinde ilgili taraflar diğer bilgileri sözlü olarak sunma hakkına da sahip olacaklardır.


  6.3 Paragraf 2 kapsamında verilen sözlü bilgiler yalnızca daha sonra yazılı olarak yeniden verildiği ve alt-paragraf 1.2'de öngörüldüğü gibi ilgili diğer taraflara da sağlandığı takdirde yetkililerce dikkate alınacaktır.


  6.4 Yetkili merciler uygun olduğunda ilgili tüm taraflara durumlarının sunulması ile ilgili olan, paragraf 5'de belirtildiği gibi gizli olmayan ve bir damping soruşturmasında yetkili merciler tarafından kullanılan tüm bilgileri görme ve sunuşlarını bu bilgilere dayanarak hazırlama fırsatını zamanında vereceklerdir.


  6.5 Gizli nitelikli bilgiler (örneğin, açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayacağı için veya ifşa edilmesi bilgiyi temin eden şahıs üzerinde veya bu şahsın bilgileri elde ettiği şahıs üzerinde önemli ölçüde olumsuz bir etki yaratacağı için), veya taraflarca soruşturma için gizlilik esasına tabi olarak verilen bilgiler, geçerli bir neden ileri sürüldüğünde, yetkili merciler tarafından gizli olarak kabul edilecektir. Bu tür bilgiler bunları veren tarafın özel izni olmadan açıklanmayacaktır.


  6.5.1 Yetkili merciler gizli bilgi veren ilgili taraflardan bu bilgilerin gizli olmayan özetlerini vermelerini isteyeceklerdir. Bu özetler gizli tutulmak üzere verilen bilgilerin özünün makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olacaktır. Sözkonusu taraflar istisnai koşullarda, bu bilgilerin özetlenemeyeceğini belirtebilirler. Bu tür istisnai koşullarda özetlemenin olanaksız olmasının nedenleri bildirilmelidir.


  6.5.2 Yetkili merciler herhangi bir gizlilik talebinin haklı olmadığını tesbit ettikleri takdirde ve bilgiyi temin eden kişi sözkonsu bilgiyi ilan etmeyi veya genel veya özet şeklinde açıklanmasına izin vermeyi istemediği takdirde, bilginin doğru olduğu uygun kaynaklarca tatmin edici biçimde kanıtlanmadıkça, yetkili merciler bu bilgileri dikkate almayabilirler.


  6.6 Yetkili merciler paragraf 8'de öngörülen koşullar dışında, ilgili taraflarca verilen ve bulgularını dayandırdıkları bilgilerin doğru olduğundan soruşturma boyunca emin olacaklardır.


  6.7 Yetkili merciler verilen bilgilerin doğruluğunu tesbit etmek veya daha fazla ayrıntı temin etmek amacıyla, ilgili firmaların mutabakatını almak ve sözkonusu Üyenin hükümet temsilcilerini durumdan haberdar etmek koşuluyla ve bu Üye soruşturmaya itiraz etmediği takdirde, diğer Üyelerin ülkesinde gerekli soruşturmayı yapabilirler. Diğer Üyelerin ülkesinde yapılan soruşturmada Ek I'de açıklanan usuller uygulanacaktır. Yetkili merciler, gizli bilgilerin korunması şartına tabi olarak, bu soruşturma sonuçlarını ilgili oldukları firmalara verecek veya paragraf 9'a uygun olarak bunların bu firmalara açıklanmasını sağlayacaklardır ve bu sonuçları başvuranlara da verebilirler.


  6.8 İlgili herhangi bir tarafın makul bir süre içinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya bu bilgileri başka şekillerde vermediği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut gerçekler esas alınarak olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilir. Bu paragraf uygulanırken Ek II hükümlerine uyulacaktır.


  6.9 Yetkili merciler nihai bir belirleme yapılmadan önce, kesin önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı kararının esasını oluşturan ve incelenmekte olan birinci derecede önemli gerçekleri ilgili tüm taraflara bildireceklerdir. Bu açıklama tarafların menfaatlerini savunmalarına olanak tanıyacak şekilde yeterli süre içinde yapılacaktır.


  6.10 Yetkili merciler kural olarak, incelenmekte olan ürünle ilgili bilinen her ihracatçı veya üretici için ayrı bir damping marjı belirleyeceklerdir. İhracatçı, üretici, ithalatçı veya ürün tiplerinin sayısının böyle bir belirlemeye olanak vermeyecek kadar yüksek olduğu durumlarda yetkili merciler soruşturmayı, seçim esnasında temin edebildikleri bilgilere dayalı olarak istatistiki açıdan geçerli örnekler kullanarak makul sayıda ilgili tarafla veya ürünle sınırlayabilecekleri gibi, sözkonusu ülkeden yapılan ihracat hacminin makul olarak incelenebilecek en büyük yüzdesi ile de sınırlayabilirler.


  6.10.1 Bu paragraf uyarınca yapılan ihracatçı, üretici, ithalatçı veya ürün tipi seçimi tercihan ilgili ihracatçılarla, üreticilerle veya ithalatçılarla istişarede bulunularak ve onların mutabakatı alınarak yapılacaktır.


  6.10.2 Yetkili mercilerin soruşturmayı bu paragrafta öngörüldüğü gibi sınırlı tuttukları hallerde, ihracatçı veya üretici sayısının, ayrı ayrı soruşturmaları yetkililer için gereksiz bir yük haline getirecek ve soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engelleyecek kadar yüksek olduğu durumlar dışında, yetkili merciler, başlangıçta seçilmemiş olan, ancak gerekli bilgileri bu bilgilerin soruşturma esnasında dikkate alınmasına olanak sağlayacak şekilde zamanında vermiş olan ihracatçılar veya üreticiler için ayrı bir damping marjı tesbit edeceklerdir. Gönüllü cevaplar engellenmeyecektir.


  6.11 Bu Anlamada, "ilgili taraflar" aşağıdakileri kapsayacaktır:

  (i) soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi veya ithalatçısı veya üyelerinin çoğunluğunun bu ürünün üreticisi, ihracatçısı veya ithalatçısı olduğu bir ticaret veya iş birliği;

  (ii) ihracatçı Üyenin hükümeti; ve

  (iii) ithalatçı Üyenin ülkesinde benzer ürünün üreticisi veya üyelerinin çoğunluğunun ithalatçı Üyenin ülkesinde benzer ürünü ürettiği bir ticaret ve iş birliği.


  Bu liste, üyelerin yukarıda anılanlar dışında kalan yerli veya yabancı tarafları ilgili taraf olarak dahil etmelerini engellemeyecektir.


  6.12 Yetkili merciler soruşturma kapsamındaki ürünün endüstriyel kullanıcılarına ve ürünün perakende düzeyde satıldığı hallerde tüketici örgütleri temsilcilerine damping, zarar ve nedensellik bağı ile ilgili bilgileri verme fırsatı tanıyacaklardır.


  6.13 Yetkili merciler ilgili tarafların, özellikle küçük şirketlerin talep edilen bilgileri vermekte karşılaştıkları güçlükleri dikkate alacaklar ve uygun olan yardımda bulunacaklardır.


  6.14 Yukarıda belirtilen usullerin amacı bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine uygun olarak, herhangi bir Üyenin yetkili mercilerinin bir soruşturma başlatmak, olumlu veya olumsuz ön veya nihai belirlemelere varmak için süratle işlem yapmasını veya geçici veya kesin önlemler uygulamasını engellemek değildir.


  Madde 7

  Geçici Önlemler


  7.1 Geçici önlemler yalnızca aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:


  (i) Madde 5 hükümlerine uygun olarak bir soruşturmanın başlatılmış olması, bu konuda ilan yapılmış olması ve ilgili taraflara bilgi vermeleri ve görüş bildirmeleri için yeterince fırsat tanınmış olması halinde;


  (ii) damping ve bunun sonucunda üretim dalına verilen zarar konusunda olumlu bir ön belirleme yapılmış olması halinde ve;


  (iii) ilgili mercilerin, soruşturma esnasında herhangi bir zarara sebebiyet verilmemesi için bu önlemlerin gerekli olduğuna hükmetmesi halinde.


  7.2 Geçici önlemler, geçici vergi şeklinde veya tercihan tahmin edilen geçici damping marjını aşmayacak şekilde, tahmin edilen dampinge-karşı verginin miktarına eşit bir garanti -nakit veya senet- şeklinde olabilir. Gümrükte değer sabitleştirmesi, normal gümrük vergisinin ve tahmini dampinge-karşı vergi tutarının belirtilmesi şartıyla ve diğer geçici önlemlerle aynı koşullara tabi tutulması halinde uygun bir geçici önlemdir.


  7.3 Geçici önlemler, soruşturmanın başladığı tarihten itibaren 60 günden önce uygulanmayacaktır.


  7.4 Geçici önlemlerin uygulanması dört ayı aşmayan mümkün olduğunca kısa bir süre ile veya sözkonusu ticaretin önemli bir yüzdesini temsil eden ihracatçıların talebi üzerine yetkili mercilerin kararı ile altı ayı aşmayan bir süre ile sınırlı olacaktır. Bir soruşturma esnasında yetkili merciler damping marjından daha düşÃ¼k bir verginin zararı gidermek için yeterli olup olmadığını incelediklerinde, bu süreler sırasıyla altı ve dokuz ay olabilir.


  7.5 Geçici önlemler uygulanırken, 9'uncu Madde hükümlerine uyulacaktır.


  Madde 8

  Fiyat Taahhütleri


  8.1 Herhangi bir ihracatçının, yetkililerin dampingin zararlı etkilerinin ortadan kalkacağına kanaat getirmelerini sağlayacak şekilde, fiyatlarını yeniden gözden geçirmeyi veya sözkonusu bölgeye dampingli fiyatlarla ihracat yapmaya son vermeyi tatmin edici bir şekilde isteyerek taahhüt etmesi halinde geçici önlemler veya dampinge karşı vergi uygulanmadan damping soruşturmasıyla ilgili işlemler ertelenebilir veya durdurulabilir. Bu tür taahhütler kapsamındaki fiyat artışları, damping marjını ortadan kaldırmak için gerekli olandan daha yüksek olmayacaktır. Fiyat artışlarının üretim dalının uğradığı zararı gidermek için yeterli olması halinde, bu artışların damping marjından daha az olması arzu edilir.


  8.2 İthalatçı Üyenin yetkili mercileri damping ve bu dampingin neden olduğu zarar konusunda olumlu bir ön belirlemede bulunmadıkları sürece ihracatçılardan fiyat taahhüdünde bulunmaları istenmeyecek veya bu tür taahhütler kabul edilmeyecektir.


  8.3 Taahhütlerin kabul edilmesi, bunların kabulünün gerçekçi görülmemesi, örneğin gerçek veya potansiyel ihracatçı sayısının çok yüksek olması veya genel siyasi nedenleri de kapsayan başka nedenlerin bulunması halinde şart değildir. Yetkili merciler böyle durumlarda ve uygulanabilir olduğunda, ihracatçıya taahhüdün kabulünün uygun olmadığını düşÃ¼nmelerine yol açan nedenleri bildirecek ve ihracatçıya mümkün olduğu ölçüde görüşlerini açıklama fırsatı vereceklerdir.


  8.4 Herhangi bir taahhüt kabul edildiği takdirde, ihracatçının bunu istemesi veya yetkililerin bu yönde bir karar almaları halinde, damping ve zarar incelemesi yine de tamamlanacaktır. Böyle bir durumda olumsuz bir damping veya zarar tesbiti yapılması halinde, bu tesbite büyük ölçüde bir fiyat taahhüdünün mevcudiyetinin neden olduğu haller dışında, bu tesbit otomatik olarak geçersiz olacaktır. Bu tür durumlarda, yetkili merciler, taahhüdün bu Anlaşma hükümlerine uygun makul bir süre için idame ettirilmesini isteyebilirler. Bir damping ve zararı doğrulayan tesbit yapıldığında, taahhüt kendi şartlarına ve bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak devam edecektir.


  8.5 Fiyat taahhütleri, ithalatçı Üyenin yetkilileri tarafından önerilebilir, ancak hiçbir ihracatçı bu tür taahhütlere girmeye zorlanmayacaktır. İhracatçıların bu tür taahhütlerde bulunmamaları veya taahhütte bulunma çağrısını kabul etmemeleri, davanın incelenmesine hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Ancak, yetkililer dampingli ithalatın devam etmesi halinde bir zarar tehdidinin gerçekleşmesinin olası olduğunu tesbit etmekte serbesttirler.


  8.6 İthalatçı bir Üyenin yetkilileri, taahhüdü kabul edilmiş bir ihracatçıdan bu taahhüdün yerine getirilmesi ile ilgili bilgileri periyodik olarak vermesini ve ilgili verilerin doğruluğunun tesbit edilmesine olanak sağlamasını isteyebilirler. Herhangi bir taahhüdün ihlal edilmesi halinde, ithalatçı Üyenin yetkilileri, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, mevcut olan en iyi bilgileri kullanarak, geçici önlemlerin derhal uygulanması şeklinde süratle önlem alabilirler. Böylesi durumlarda, bu geçici önlemlerin uygulanmasından en fazla 90 gün önce tüketim için girişi yapılmış ürünlere bu Anlaşmaya uygun olarak dampinge karşı vergiler uygulanabilir, ancak bu tür geçmişe yönelik değerlendirmeler taahhüt ihlal edilmeden önce girişi yapılmış ithalata uygulanmayacaktır.


   Sayfa : 2/4
   <1234>